Letselschade kosteloos verhalen, hoe kan dat?

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
3 min leestijd

Bent u betrokken geraakt bij bijvoorbeeld een auto-ongeluk, een bedrijfsongeval of een medische misser? Heeft u daardoor letsel opgelopen? Wilt u die letselschade verhalen, maar vraagt u zich af of dit wel allemaal kosteloos kan? Lees dan hieronder verder!

Wanneer u te maken krijgt met letselschade, is Schade24 een onderneming die zich inzet voor uw belangen. Schade24 doet haar best om de schade die u heeft geleden te verhalen. Voor u zijn hier geen kosten aan verbonden. Hoe zit dat nou?

Schadeposten letselschade:

Wanneer er sprake is van letsel zijn er verschillende schadeposten. De schade kan bestaan uit onder andere de kosten van herstel bij letsel. Dit zijn de kosten die gezien medisch oogpunt voor u wenselijk zijn. Ook kosten voor noodzakelijke verpleging en verzorging komen in aanmerking voor een vergoeding. Tevens kan er sprake zijn van andere schade als gevolg van letsel zoals arbeidsverlies, expertisekosten of de kosten van juridische bijstand. Al deze schade worden komen op grond van de wet voor vergoeding in aanmerking. Waardoor u deze kosten kunt claimen bij de verzekeraar van de wederpartij. Schade24 zal dit uiteraard voor u oppakken.

Artikel 6:96 lid 2 sub b en sub c BW:

In de wet is geregeld dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Deze verplichting houdt in dat de schade die u lijdt als gevolg van het ongeluk wordt vergoed door de aansprakelijke wederpartij. De kosten die Schade24 maakt bij het behartigen van uw belangen worden buitengerechtelijke kosten genoemd. Buitengerechtelijke kosten omvatten redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Deze kosten zijn op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en sub c BW ook een vorm van schade, namelijk vermogensschade, waardoor deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 6:96 lid 2 BW:

‘Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:

1. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
2. Kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
3. Kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.’

Artikel 6:95 BW:

‘De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.’

Uit de aanhef van artikel 6:96 lid 2 BW en uit artikel 6:95 BW blijkt dat de buitengerechtelijke kosten een schadepost is die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed.

In de juridische wereld wordt er gesproken van een sine qua non verband, oftewel het causale verband tussen oorzaak en gevolg. Als u geen letselschade had opgelopen door toedoen van een ander, had u ook geen belangenbehartiger in hoeven te schakelen. Als de buitengerechtelijke kosten een gevolg zijn van de handeling waardoor u  letsel heeft opgelopen, vallen die kosten onder de schade die voor vergoeding in aanmerking komt.

Letselschade kosteloos verhalen

Wanneer Schade24 uw belangen behartigt, komen de kosten die hiermee gepaard gaan niet voor uw rekening. De kosten die Schade24 maakt zijn buitengerechtelijke kosten ex. artikel 6:96 lid 2 sub b en sub c BW en zijn dus alsmede te verhalen op de verzekeraar van de wederpartij. Zelfs als de aansprakelijkheid niet door de wederpartij is erkend hoeft u zich geen zorgen te maken over eventuele verassende nota’s. Dit valt onder het risico van Schade24. Hierdoor is en blijft het inschakelen van Schade24 voor u volledig kosteloos! Meld hier je schade!

  • All
  • Kosten
  • Letselschade

Claim via WhatsApp

Het is volledig gratis en veilig