Cookies

Definities

Bezoeker: degene die de www.schade24.com internetsite bezoekt. Informatie: gegevens, inlichtingen, materialen, documenten, bestanden enz. die op de www.schade24.com internetsite worden aangeboden. Schade 24 B.V.: Schade24 (www.schade24.com) internetsite van Schade24, zowel in het Nederlands als in andere talen. Gebruikersvoorwaarden: deze voorwaarden, die op alle bezoeken aan de www.schade24.com internetsite van toepassing zijn.

Eigendoms- en gebruiksrechten

Alle Informatie, die op de Schade24 internetsite wordt aangeboden, is en blijft eigendom van de Schade24 en/of van derden met wie Schade24 een zakelijke relatie onderhoudt. De Informatie is beschermd door rechten van industriële en intellectuele eigendom (bijvoorbeeld auteursrechten) en de Bezoeker heeft uitdrukkelijk niet het recht de informatie te verhandelen, te reproduceren, openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken op de hiervoor genoemde rechten.

De bezoeker of een derde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Schade24 – anders dan door middel van een zogenoemde hyperlink- een koppeling of gateway aan te brengen tussen de Schade24 internetsite en enige andere, welke dan ook, (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk. Schade24 heeft te allen tijde het recht om een partij (zonder opgave van redenen) toegang tot de Schade24 internetsite te ontzeggen en om daartoe technische voorzieningen te treffen.

Schade24 streeft ernaar dat de Informatie op de Schade24 internetsite steeds juist en volledig is doch garandeert zulks niet. Schade24 aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor onduidelijkheden, fouten, of onjuistheden.

De Bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruiken van de Informatie en de Bezoeker zal de Informatie zelf op juistheid toetsen, indien dat voor de Bezoeker van belang is.

Schade24 is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg of in verband met het gebruiken van de Informatie op de Schade24 internetsite.

Schade24 staat er niet voor in dat de Informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en de Schade24 vrijwaart de Bezoeker of derden niet terzake.

Schade24 is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor informatie, internetsites, enz. van derden, ook als deze verkregen of benaderd kunnen worden via hyperlinks en dergelijke via de Schade24 internetsite.

Indien via de Schade24 internetsite transacties tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is de Schade24 op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Op deze Gebruiksvoorwaarden kan geen beroep worden gedaan met betrekking tot de totstandkoming en inhoud van dergelijke transacties en Schade24 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

Schade24 heeft te allen tijde het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Toepasselijk recht en geschillen

Elke overeenkomst tussen de Bezoeker en Schade24 wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van) deze Voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

Disclaimer E-mail

De informatie in door Schade24 verstuurde e-mail en eventuele bijlage(n) (“attachments”) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail ten onrechte ontvangt, verzoekt Schade24 u vriendelijk de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht, met inbegrip van eventuele bijlage(n) van uw computer te verwijderen en niet openbaar te maken. E-mails en eventuele bijlage(n) zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze er volledig vrij van zijn. E-mail die vanuit of naar het e-mail adres van de afzender wordt gestuurd, kan door Schade24 gelezen en bewaard worden. Alle opvattingen/opinies uitgedrukt in een vanuit Schade24 verstuurde e-mail en eventuele bijlage(n) zijn die van het individu en niet noodzakelijkerwijs die van Schade24. Schade24 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor daarbij overgebrachte virussen.