De aansprakelijkheid van de gemeente

Niets is zo vervelend als schade aan uw auto. Zeker als u niets aan deze schade kunt doen. Stelt u zich eens voor dat u uw auto heeft geparkeerd naast uw woning. Die nacht is er een stormachtige wind en de volgende ochtend ziet u dat er een boom is omgewaaid en op uw auto terecht is gekomen. De schade is enorm. U kunt uw auto niet meer gebruiken. Enorm vervelend en u kunt de schade uiteraard niet verhalen op de boom zelf. Wat kunt u in zo’n situatie het beste doen?

Verantwoordelijkheid van de gemeente

De boom valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar u woonachtig bent. De boom valt onder de zogeheten ruimtelijke ordening. Er rust een zorg- en inspanningsverplichting op de gemeente om gevaarlijke situaties te voorkomen en te zorgen voor een veilige ruimtelijke ordening. Indien de gemeente onvoldoende maatregelen heeft getroffen of handelingen heeft verricht om gevaarlijke situaties te voorkomen, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ontstaat uit deze gevaarlijke situatie. Indien de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt, kan dit lijden tot een aansprakelijkstelling. Daarnaast kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die u hebt opgelopen door gemeentelijk handelen of nalaten. In bovenstaande situatie is dat echter niet aan de orde.

Een aansprakelijkstelling sturen naar de gemeente

Als u een aansprakelijkstelling gaat versturen naar de gemeente is het belangrijk dat u een volledige aansprakelijkstelling verstuurt. Het is daarom allereerst van belang dat u al uw persoonlijke gegevens meestuurt met de aansprakelijkstelling (naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw bankrekeningnummer). Daarnaast is het belangrijk om een korte situatieschets op papier te zetten (met de datum, tijdstip en precieze locatie van het voorval), bewijs van de opgelopen schade in de vorm van foto’s en een getuigenverklaring (indien deze aanwezig is) op papier te zetten en deze ook ondertekend door de getuige mee te sturen met de aansprakelijkstelling. Daarnaast is het ook belangrijk om de eventuele rekeningen van gemaakte kosten en een onderbouwing van de opgelopen schade mee te sturen. Op deze manier kan de gemeente snel en zorgvuldig beoordelen of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Termijn van beoordeling

Nadat u de aansprakelijkstelling heeft verstuurd, neemt de gemeente deze in behandeling. Vaak duurt het enkele weken om de aansprakelijkstelling te beoordelen. Mochten er echter ingewikkelde zaken zijn, kan dit proces langer duren. Houdt u er rekening mee dat dit slechts richtlijnen zijn. Er kan worden afgeweken van de gestelde termijnen.

Schade24 kan u helpen

Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben over schade die u heeft opgelopen doordat de gemeente de zorg- of inspanningsverplichting heeft geschonden, neemt u dan vooral contact met ons op. Ook als u een aansprakelijkstelling wil versturen en dit niet zelfstandig lukt, kunnen wij u helpen met het versturen van deze aansprakelijkstelling. Onze medewerkers staan voor u klaar om ervoor te zorgen dat uw schade zo spoedig mogelijk geregeld is!

Schade aan een huurwoning, wie is aansprakelijk?

Niets is zo vervelend dan schade aan uw woning, zeker als dit een huurwoning betreft. Er kan veel onenigheid ontstaan over de ontstane schade en de te maken kosten voor de reparatie van deze schade. Wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor de schade aan de huurwoning?

Huurrecht

Het huurrecht wordt vaak geuit in een soort samenwerking waarbij er regels worden opgesteld op het gebied van huur. De verhuurder neemt de verplichting op zich om een bepaalde zaak (lees de huurwoning) in gebruik te verstrekken aan u als huurder. U als huurder verbindt zich daarmee tot het leveren van een tegenprestatie. Dit staat allemaal omschreven in art. 7:201 BW en wil kortgezegd zeggen dat de verhuurder een woning tot zijn beschikking stelt waarin jij kan wonen en dat jij als huurder ervoor zorgt dat de woning netjes en onderhouden blijft. Hier komen verschillende taken bij kijken, maar niet alle taken vallen onder jouw verantwoordelijkheid.

Dagelijks onderhoud aan huurwoning

Op grond van art. 7:218 lid 1 BW is de huurder aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door een tekortkoming in de nakoming die is toe te rekenen aan de huurder. Deze tekortkoming moet dan ontstaan uit een verplichting uit de huurovereenkomst. Wat betekent dit nou eigenlijk? Voor alle kleine herstellingen en het dagelijkse onderhoud van de woning ben jij als huurder verantwoordelijk. Jij zal er dus zorg voor moeten dragen dat de woning er verzorgd en netjes uitziet. Hierbij kan gedacht worden aan hele simpele dingen. Zoals het vervangen van een lamp en het schoonmaken van de woning. Maar ook aan bijvoorbeeld het repareren van de trapleuning of het laten repareren van de vaatwasmachine die goed onderhouden is.

Overige onderhoudsproblemen

De grotere onderhoudsproblemen en het niet-dagelijkse onderhoud vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De verhuurder dient er namelijk zorg voor te dragen dat de woning ten alle tijden veilig is voor de huurder. Zo is de huurder verantwoordelijk bij een lekkage, onvoldoende ventilatie van vochtige ruimtes of het achterstallig onderhoud waardoor de vaatwasmachine niet meer werkt.

Onenigheid met de huisbaas

Als jij en de verhuurder (huisbaas) niet tot een gezamenlijk akkoord komen over wie de (gemaakte) kosten moet betalen voor de schade die is ontstaan. Kan je de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Dit kan je doen als de verhuurder zes weken na het ontstaan van de onderhoudsproblemen en/of andere problemen nog steeds niets heeft gedaan om dit te verhelpen. Mocht er sprake zijn van een ernstig probleem dan kan er zelfs huurverlaging worden toegekend van maximaal 80%. Het is dus wel degelijk van belang om goed te kijken wanneer de verhuurder zijn verplichtingen dient na te komen en wanneer u stappen kunt ondernemen.

Schade? Meld hier nu kosteloos je schade!

De nasleep van een ongeval bij ondernemers

Een ongeval, iets waar niemand op zit te wachten. Helaas kan een ongeval iedereen overkomen, ook ondernemers. Wanneer een ongeval letsel met zich meebrengt en ervoor zorgt dat u veel last heeft van pijn- en/of psychische klachten. Dan kan dit gevolgen hebben voor uw productiviteit en werkzaamheden binnen uw (eigen) onderneming. Het is goed om te weten wat de verhaalmogelijkheden zijn in zo’n situatie.

Verhalen van de materiële schade

Allereerst is het goed om te weten dat u de materiële schade kunt verhalen op uw verzekering of de verzekering van de tegenpartij. Dit is wel mede afhankelijk van uw type verzekering. Bij een Allriskverzekering zal uw eigen verzekering bijvoorbeeld de voertuigschade vergoeden. Bij de materiële schade is het van belang dat u deze kan onderbouwen met bijvoorbeeld een aankoop bon of een schaderapport waarbij de schade is geanalyseerd.

Verhalen van het verlies aan arbeidsvermogen

Uiteraard kunt u ook de kosten verhalen indien u inkomen heeft misgelopen omdat u een tijdje niet heeft kunnen werken. Maar wist u dat u ook gederfde winst kan verhalen als u kan aantonen dat de gederfde winst het rechtstreekse gevolg is van het letsel dat u heeft opgelopen bij het ongeval?

Daarnaast kan het uiteraard ook zo zijn dat u dusdanige klachten heeft dat u als ondernemer een tijdje uit de running zult zijn. Het is dan van belang dat een geschikt persoon uw werkzaamheden en taken overneemt. Dit kan veel stress met zich meedragen als u niet direct een geschikt persoon in uw omgeving heeft die u vindt passen binnen uw bedrijf en uw werkzaamheden. Het is daarom goed om te weten dat de verzekeraar een inspanningsverplichting heeft om u te helpen bij het vinden van een passende oplossing binnen het werkveld. Er rust op grond van de wet een inspanningsverplichting op de verzekeraar om u te helpen re-integreren binnen het werkveld zoals voor het ongeval. Daarbij kan dus ook worden gedacht aan het zoeken naar een oplossing door middel van een (tijdelijke) plaatsvervanger.

Huishoudelijke hulp

Naast het werkveld bent u vaak thuis ook nog privé aan het werk. Uw kinderen moeten naar school, sport, opgehaald worden bij vriendjes, koken, wassen, strijken, schoonmaken en etc. Het is daarom ook goed om te weten dat u ook hierin kunt worden ontlast. Er bestaat een vergoeding voor huishoudelijke hulp om ervoor te zorgen dat u (tegen betaling) hulp krijgt met uw huishoudelijke taken. U kunt hierbij in eerste instantie denken aan iemand binnen uw familie- en/of vriendenkring. Maar men kan ook denken aan een schoonmaakhulp.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over het verhalen van schade als ondernemer. Of denkt u dat u in een gelijksoortige situatie zit en weet u niet precies hoe u uw schade het beste kan verhalen? Neem dan contact op met Schade24. Onze ervaren letselschade juristen zullen u te woord staan om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden om uw schade te verhalen!

Financiële steun

Ik hoef je niet meer te vertellen dat wanneer je in een situatie terecht komt, waarbij je letselschade oploopt, je vele kosten maakt. Men denkt bijvoorbeeld aan het direct moeten aanspreken van het eigen risico; medische kosten van een behandeling door een medisch specialist en het verlies aan verdienvermogen. De ervaring leert dat deze kosten aanzienlijk hoog zijn. De ervaring leert ook dat het bij sommige letselschadezaken erg lang kan duren, alvorens een eindregeling wordt getroffen. Ondertussen heb je dan al wel hoge kosten gemaakt. Is het wellicht mogelijk om een voorschot op het totale schadebedrag te verkrijgen? Deze vraag kan ik bevestigend beantwoorden. In deze blog wil ik je graag meer over de financiële steun vertellen.

Financiële steun

Een letselschadezaak wordt pas afgerond wanneer de benadeelde de medische eindtoestand heeft bereikt. Dit houdt in dat medisch specialisten het erover eens zijn dat er helaas geen verbetering meer zal optreden dan wel de benadeelde geheel hersteld is. Zoals eerder gemeld is, maakt je vóór die tijd al kosten. In dat geval is het mogelijk om een voorschot op het totale schadebedrag te verzoeken teneinde niet in financiële moeilijkheden te raken. Wanneer je om een voorschot verzoekt voor een bepaalde schadepost, dan dient deze aannemelijk gemaakt te worden. Met andere woorden: je dient te bewijzen dat deze kosten gemaakt zijn dan wel dat je hiervoor kosten gaat maken. Wanneer een verzoek tot verstrekking van een voorschot door de aansprakelijke wederpartij wordt toegewezen, wordt dit bedrag afgetrokken van het uiteindelijke schadebedrag. Een voorschot betreft namelijk een vooruitbetaling op het volledige schadevergoedingsbedrag.

Hulp nodig?

Een voorschot bied je kortom financiële steun, wanneer je betrokken bent geraakt bij een ongeval met letselschade tot gevolg. Door middel van deze vooruitbetaling kun je reeds gemaakte kosten voldoen zonder dat je krap bij kas komt te zitten. Ik begrijp dat het aanvragen van een voorschot op de slotbetaling als ingewikkeld kan zijn. Dit is niet geheel onterecht, aangezien het niet altijd duidelijk is ten aanzien van welke schadeposten je een voorschot kunt verzoeken. De deskundige letstelschadejuristen van Schade24 zoeken dit graag voor je uit. Je kunt hiervoor altijd contact opnemen met Schade24. Wij zijn op werkdagen van 9:00 tot en met 17:00 telefonisch te bereiken op telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast kun je ons een e-mailbericht sturen via info@schade24.com.

Smartengeld

Het is een schadepost die je vaak terugziet in het nieuws: smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor geleden immateriële schade. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit pijn of verdriet dat je hebt geleden na een ongeluk. Het is dan ook niet gek dat schadevergoeding vaak in het nieuws komt.

Smartengeld in het nieuws

Smartengeld is namelijk onder meer een belangrijk onderwerp bij de MH17-vliegramp en de aardbevingsproblematiek in Groningen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde in december dat bepaalde groepen slachtoffers van de aardbevingen in Groningen recht hadden op smartengeld. Maar recent werd bekend dat de NAM hiertegen in cassatie gaat.

Ook met de MH17-ramp kan schadevergoeding een belangrijke rol spelen. Vorige maand bleek uit een opinieonderzoek dat 55 procent van de Russen van mening is dat de slachtoffers van de ramp smartengeld van Rusland moeten ontvangen als uit onderzoek blijkt dat Rusland verantwoordelijk is voor het ontstaan van de ramp.

De hiervoor genoemde voorbeelden zijn natuurlijk heftige zaken die veel mensen in hun grip houdt. Het is gelukkig echter ook mogelijk om aanspraak te maken op smartengeld bij vaker voorkomende incidenten zoals verkeersongevallen.

Voorwaarden

De wet onderscheidt drie situaties waarbij je recht hebt op smartengeld:

1. Wanneer je nadeel hebt opgelopen door iemand die daartoe het oogmerk had.
2. Wanneer je lichamelijk letsel hebt opgelopen, in je goede naam of eer bent geschaad of op een andere wijze in aan persoon bent aangetast.
3. Indien de nagedachtenis en de goede naam of eer van je levenspartner of een verwante in de tweede graad is aangetast.

Maar bij verkeersongevallen zal vooral de tweede situatie van belang zijn. Om recht te hebben op een  smartengelduitkering is het natuurlijk wel van belang dat het nadeel is ontstaan door de tegenpartij. De wederpartij is immers enkel verplicht tot het doen van een schadevergoeding indien zij ook aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval.

Wil je schade melden? Schade24 helpt je graag!

1. Hof Arnhem-Leeuwarden, 17 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10717

2. https://www.dvhn.nl/groningen/Onbegrijpelijk-dat-de-NAM-in-cassatie-gaat-tegen-uitspraak-over-smartengeld-voor-Groningers-25444373.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

3. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/meerderheid-russen-wil-smartengeld-voor-mh17-nabestaanden-er-is-een-omslag-te-zien-in-wie-zij-schu/

4. Artikel 106, sub a, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Artikel 106, sub b, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

6. Artikel 106, sub c, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Hoogte smartengeld

In een recente blog van Schade24 is er gesproken over de trends op het gebied van claims. Hieruit bleek dat het aantal claims in Nederland fors is toegenomen. Een opmerkelijke verandering op het gebied van letselschade is de hoogte van het smartengeld. Dertig jaar geleden kende de rechter een bedrag van 136.000 euro toe aan een man die met hiv besmet raakte na het gebruik van een verkeerde injectiespuit in het ziekenhuis. Een slachtoffer van een verkeersongeluk kreeg pas 25 jaar later voor het eerst een hoger bedrag, namelijk 150.000 euro.

Smartengeld boek

Onlangs verscheen het ANWB Smartengeld boek voor het jaar 2019 en deze bevestigt de trend. Er is een stijgende lijn aan te merken in het aantal en de hoogte van toegewezen schadevergoedingen voor immateriële schade. Denk hierbij aan het verdriet, de pijn, het verlies aan levensvreugde of psychische problemen na een ongeval. Verzekeraars, rechters, juristen en advocaten gebruiken deze gids van het ANWB met 2200 uitspraken als leidraad. Er wordt gekeken naar zaken uit het verleden om de hoogte van het schadebedrag te bepalen.

Bovendien is er een opvallende groei aan te merken met betrekking tot het aantal externe belangenbehartigers dat door slachtoffers wordt ingeschakeld. De oorzaak hiervan komt mede door de aandacht in de media en doordat verzekeraars slachtoffers erop moeten wijzen dat ze recht hebben op een externe belangenbehartiger.

Schade24

Schade24 is zo’n belangenbehartiger. Wij verhalen de schade op een zorgvuldige manier en zetten alles op alles om jouw schadeposten vergoed te krijgen. Tevens bestaat de kans dat je schadeposten over het hoofd ziet. Een belangenbehartiger, zoals Schade24 kan een groot verschil maken met betrekking tot het uiteindelijke schadebedrag. Bovendien verlenen wij onze dienst geheel kosteloos voor jou.

Bij interesse kunt u vrijblijvend contact opnemen en advies inwinnen via ons telefoonnummer 024-6793842. Recht op een schadevergoeding? Meld je schade kosteloos bij Schade24.

Financiële situatie na ongeval

Als slachtoffer na een ongeval krijg je natuurlijk een hoop te verduren. Zoals in de vorige blog al is aangegeven, kan je zelfbeeld geschaad worden indien je letsel hebt opgelopen na een ongeval. Maar je lijdt niet alleen door je verslechterde zelfbeeld of imago.

Doordat je veel tijd en energie kwijt bent aan het herstel van je opgelopen letsel. Kan je inkomen hier gigantisch onder gaan lijden. Op een gegeven moment kunnen de rekeningen zich zo opstapelen dat je niet meer weet hoe je tot een oplossing kunt komen en achterblijft met een machteloos gevoel.  Hoe zorg je er nou voor dat je goed kunt herstellen na een ongeval en je tegelijkertijd je financiële situatie weer op de rit krijgt?

Financiële verliezen na ongeval

Allereerst is het belangrijk om je ten alle tijden te focussen op je gezondheid. Indien je lichamelijk of psychisch letsel hebt opgelopen, staat een snel en voorspoedig herstel natuurlijk voorop. Daarna komen wel de zorgen over je onzekere financiële toekomst om de hoek kijken.

Arbeidsverlies is een van deze financiële verliezen ten gevolge van een ongeval. Het is dan ook een hele uitdaging voor mensen om dit gat op te vullen om zo alle rekeningen te kunnen betalen. Indien je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt, is het nog maar de vraag of je uiteindelijk weer zonder problemen kunt functioneren.

Daarbij komt ook dat je door het letsel minder taken in het huishouden kunt verrichten. Hierdoor kun je genoodzaakt raken om huishoudelijke hulp in te schakelen. Deze hulp kan komen van een familielid, kennis, vriend of van buitenaf. In beide gevallen is het een enorme last, zowel persoonlijk als financieel. Je wilt natuurlijk niet afhankelijk raken van een ander.

Bovendien lijd je er ook financieel onder als je letsel hebt opgelopen en daarbij ook de zorg voor je kinderen hebt. Het is een verschrikkelijk gevoel als je je kinderen niet kan bieden wat ze verdienen. Een leuk dagje uit of het aanschaffen van de nodige spullen wordt hierdoor steeds lastiger te realiseren. Naast het financiële leed, lijd je hier ook emotioneel onder.

Tot slot kan het natuurlijk ook zijn dat je nog helemaal geen baan en kinderen hebt, maar nog volop bezig bent met studeren. De achterstand die dan je oploopt op school en de studiekosten die hierbij komen kijken, kunnen ook zorgen voor een financiële achterstand.

Herkenning

Herken jij je in een van de bovengenoemde situaties en heb je financiële zorgen als gevolg van opgelopen letsel door een ongeval? En wil jij weten welke schadeposten wel of niet vergoed kunnen worden? Of wil je een belangenbehartiger die jouw financiële zorgen deels uit handen neemt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven je graag vrijblijvend advies met betrekking tot het schadeverhaal en verhalen de schade vervolgens kosteloos.

affectieschade casus

In deze blog lees je een casus over affectieschade uit 2018. 

Casus affectieschade

In augustus 2018 werden twee Amerikaanse toeristen neergestoken op het Centraal Station in Amsterdam. De mannen waren samen met hun vrouwen op weg naar een bruiloft. De gevolgen waren voor een van de slachtoffers desastreus: hij heeft een complete dwarslaesie, omdat zijn ruggenmerg bijna helemaal was doorgesneden. Gevolg is dat hij nooit meer zelfstandig zal kunnen lopen, chronische pijn heeft en nooit meer kan werken. Zijn vrouw kreeg bovendien twee maanden na de aanslag een miskraam. Het is nog maar de vraag of zij ooit kinderen kan krijgen. Het andere slachtoffer liep een zenuwbeschadiging op en kan daardoor een van zijn handen waarschijnlijk nooit meer goed meer gebruiken.[1]

De 20-jarige dader heeft geen enkel berouw of spijt betuigd, maar juist gezegd dat hij hetzelfde zal doen als zijn geloof opnieuw beledigd wordt, daarom kreeg hij de hoogst mogelijke straf en moet hij een recordbedrag van bijna 3 miljoen euro aan schadevergoeding betalen. Kortom, er is erg veel leed geleden, maar de vraag doet rijzen: kan de partner van het slachtoffer met de dwarslaesie ook een schadevergoeding krijgen voor haar (emotionele) schade? Heeft zij recht op wat wij in het recht noemen: affectieschade? Affectieschade is emotionele schade dat wordt veroorzaakt door overlijden of ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis, waarvoor een ander aansprakelijk is.[2] Dus hiervoor kan smartengeld gevraagd worden op grond van de wet.

De wet

Tot 1 januari 2019 was het niet mogelijk om deze schade te verhalen. Dat lijkt gevoelsmatig onrechtvaardig, zeker na zo’n heftige gebeurtenis. Dat vond de wetgever ook. Sinds 1 januari 2019 is het namelijk mogelijk om deze schade te verhalen op basis van de wet. Dit ongeval is gebeurd in de zomer van augustus 2018, dus het is niet mogelijk om deze schade te verhalen, want het gaat om de datum van het ongeval. Maar stel dat het afgelopen zomer (2019) was gebeurd. Dan was het wel onder de wet gevallen. De vraag die dan gesteld moet worden is of er sprake is van ernstig of blijvend lichamelijk letsel. Volgens de wet moet er sprake zijn van 70 procent blijvende invaliditeit bij het slachtoffer.[3] In dit geval is het duidelijk: slachtoffer kan niet meer lopen, heeft chronische pijn en kan nooit meer werken, dus die 70 procent wordt dan gehaald. In andere gevallen kan het heel lastig zijn om die 70 procent te halen, zeker omdat de wet nog maar net nieuw is en de begrippen van het artikel ‘ernstig of lichamelijk letsel’ nog moeten worden ingekleurd.

Tevens is er nog een harde eis dat het artikel stelt, namelijk dat er een zeer nauwe band dient te zijn met het slachtoffer. Partners en kinderen vallen hier onder. Het artikel geeft een open norm, want in het artikel staat naar ‘redelijkheid en billijkheid’ een nauwe band. Voor de omstandigheden om te bepalen of er sprake is van een zeer nauwe band, kan men kijken naar de omstandigheden als intensiteit, de aard en de duur van de relatie. De hoogte van de schadevergoeding istussen de 12.500 euro en 20.000 euro.[4]

Conclusie en toekomst

Kortom, in deze zaak had de partner van het slachtoffer affectieschade kunnen ontvangen, omdat voldaan was aan de wet. Maar randgevallen zijn onzeker, zoals bijvoorbeeld een whiplash of letsel dat zorgt voor verlies van hersenfuncties, want is dat 70 procent blijvende invaliditeit? Er moeten dus nog veel zaken komen om te bepalen hoe de vergoeding voor affectieschade zal gaan lopen. Wordt vervolgd…

 

[1] Rb. Amsterdam 14 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:7566.

[2] Art. 6:107 en art. 6:108 BW.

[3] Kamerstukken II 2014-2015, 34257 3.

[4] Besluit tot vaststelling vergoeding affectieschade 20 april 2018 ,

Staatsblad 2018 133.

Het fiscale aspect van een letselschadevergoeding

Allereerst de vraag betaal je belasting over je letselschadevergoeding? Je schadevergoeding bestaat uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen is onkosten. Dit zijn de kosten die je niet zou hebben gemaakt als het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. De belastingdienst ziet de gemaakte onkosten niet als winst of inkomstenbron. Het is een vergoeding voor je schade, de gemaakte kosten. De belastingdienst belast het niet.

Ten tweede kan er sprake zijn van een vermindering aan inkomsten. Door het ongeval kan het zo zijn dat je niet meer in staat bent om te werken of niet meer in dezelfde mate. Hiermee loop je dus inkomsten mis. Een vermindering van inkomsten is puur fiscaal gezien wel winst, maar een schadevergoeding voor inkomstenverlies is een nettobedrag. Het zou in principe onbelast moeten blijven. Toch kunnen ze hiervan afwijken als het gaat om een tijdelijk verlies aan inkomsten.

Het laatste deel van je vergoeding is smartengeld. Dit is jouw vergoeding voor het psychische leed dat is geleden door het ongeval. Het bevat alle immateriële schade die je hebt geleden. Smartengeld is een compensatie voor de schade van het psychisch leed en is geen winst. Hierop zou je ook geen belasting moeten betalen.

Letselschadevergoedingen noemen ze ook wel netto-uitkeringen omdat er geen belastingen op verschuldigd zijn.

Schadevergoeding en inkomstenbelasting

In box 1 van het belastingstelsel wordt de inkomstenbelasting ingevuld. Schadevergoedingen zijn geen inkomsten omdat er geen winst bij betrokken is. Om die reden hoef je in box 1 geen schadevergoeding aan te geven.

De belastingdienst kan wel beslissen dat je belastingen moet betalen op het verlies van verdienvermogen op basis van het tarief van box 1. Om die reden raden ze een belastinggarantie vaak aan.

Schadevergoeding en vermogensbelasting

Volgens de huidige regelgeving wordt schadevergoeding die aan een slachtoffer wordt uitbetaald, netto uitgekeerd. Dat betekent dat er geen inkomstenbelasting over betaald hoeft te worden. De schadevergoeding moet wel verantwoord worden als vermogen. De ontvangen vergoeding belasten ze onder de vermogensrendementsheffing van box 3, voor zover een slachtoffer met zijn totale vermogen boven de belastingvrije som uitkomt.

De schadevergoeding moet wel gemeld worden in box 3 van je belastingaangifte. Als de letselschade uitkering boven de vermogensgrens komt, moet je belasting betalen volgens het tarief[1]van box 3. Box 3 gaat over sparen en beleggen. Het is een berekening van je bezittingen min je schulden op 1 januari van het jaar waarvoor je aangifte doet. Het is niet de werkelijke opbrengst die is belast, maar een fictief rendement. Dat houdt in dat hetgeen wordt belast wat je uit je vermogen zou kunnen halen.

Ontwikkelingen; vrijstelling WLZ en WMO 

Tot 31 december 2018 had de letselschadevergoeding ook invloed op de hoogte van de eigen bijdrage in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit omdat de letselschadevergoeding ook meetelde voor de vermogensinkomensbijtelling. Mensen die langdurige zorg nodig hebben en behoefte hebben aan maatschappelijke ondersteuning kunnen een beroep doen op deze regelingen, maar dienen wel een eigen bijdrage te betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het vermogen van degene die een aanvraag doet. Dat was problematisch voor mensen die recht hadden op een letselschadevergoeding, maar nog wel een beroep moesten doen op de Wmo en de Wlz. Door de uitkering van letselschadevergoeding steeg het vermogen, waardoor de eigen bijdrage ook hoger werd. Deze verhoging van de eigen bijdrage diende daarom te worden meegenomen in de letselschadevergoeding, die daardoor ook weer hoger werd. Deze vicieuze cirkel was problematisch voor zowel verzekeraars als letselschadeslachtoffers en er is door verschillende partijen langdurig gelobbyd om dit op te lossen.

Vorig jaar maakten minister Hugo de Jong bekend dat ze een letselschadevergoeding vrij gaan stellen van de vermogensinkomensbijtelling, waardoor een letselschadevergoeding minder invloed heeft op de eigen bijdrage van de Wlz en de Wmo. De letselschadevergoeding telt nog wel mee voor het verzamelinkomen.

Vrijstelling vermogensbelasting

Een aantal Kamerleden willen onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om een letselschadevergoeding buiten de vermogensbelasting te houden. De staatssecretaris van financiën (Menno Snel) heeft hier eerder op gereageerd: volgens hem zal het uitzonderen van letselschadevergoedingen het belastingstelsel nog complexer maken, waardoor het niet meer uitvoerbaar zou zijn voor de belastingdienst. Het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de LSA wijzen erop dat verschillende andere uitkeringen wel al worden vrijgesteld van vermogensbelasting. Ook is gesteld dat in het verleden al eerder letselschadevergoedingen zijn vrijgesteld van vermogensbelasting, zoals de vergoedingen in het kader van de Volendamse nieuwjaarsbrand.

Hoewel de staatssecretaris nog weinig lijkt te voelen voor het voorstel, is het wel te hopen dat hij het voorstel serieus in overweging neemt. Een vrijstelling van de vermogensbelasting zal in ieder geval bijdragen aan een soepelere en vlottere afwikkeling van letselschadezaken, waar het slachtoffer vooral bij gebaat zal zijn.

Schade melden? Dat kan kosteloos bij Schade24!


[1]Over je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betaal je 30% belasting

Eenzijdige ongevallen

Een eenzijdig ongeval is een ongeval waarbij slechts één partij is betrokken. De schade die hieruit ontstaat is dus niet veroorzaakt door een wederpartij. Deze eenzijdige ongevallen vinden vaker plaats dan u misschien dacht. Vaak rijst bij de betrokkene de vraag of en hoe hij of zij deze schade vergoed kan krijgen. Tevens is de aansprakelijkheid een groot vraagstuk bij dit onderwerp.

Schade

Bij eenzijdige ongevallen is er vaak sprake van verlies van controle over het voertuig. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een laagstaande zon, regen, sneeuw of onoplettendheid van de bestuurder. Maar denk ook aan het gebruik van een mobiele telefoon, kinderen op de achterbank of in slaap vallen tijdens een lange autorit. Door het verlies van controle raakt de bestuurder vaak van de weg en komt vervolgens in botsing met een boom, lantaarnpaal of wegafzetting. Zowel letselschade als materiele schade kan worden opgelopen. Deze schade kan, ook bij eenzijdige ongevallen, aanzienlijk zien. Uiteraard wil de bestuurder graag in kennis gesteld worden van de mogelijkheden die hij heeft om deze schade te verhalen.

Eenzijdige ongevallen

Ook bij een eenzijdig ongeval kan de (letsel)schade behoorlijk oplopen. U als bestuurder van het voertuig bent aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een eenzijdig ongeval. Dit betekent echter niet dat al de kosten die verbonden zijn met het ongeval voor uw rekening komen. Om de schade vergoed te krijgen van de verzekering kunt een beroep doen op een van de volgende mogelijkheden: de schadeverzekering inzittenden, ongevallen inzittenden verzekering en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De manier waarop u verzekerd bent, bepaald wat de verzekering zal uitkeren.

De schadeverzekering inzittende is en niet verplichte verzekering. U kan er dus ook voor kiezen deze verzekering niet af te sluiten. Met de schadeverzekering inzittenden zijn zowel de bestuurders als de andere passagiers van het voertuig verzekerd. De verzekeraar vergoed de letselschade en materiele schade zonder te kijken naar de schuldvraag. Met deze optionele verzekering bent u het best verzekerd.

Inzittende verzekering 

Ook de ongevallen inzittenden verzekering is geen verplichte verzekering. Bij deze verzekering keert de verzekeraar minder uit dan bij de schadeverzekering inzittenden. Na een (eenzijdig) ongeval keert de verzekeraar een vastgesteld bedrag uit. Dit betekent dat het schadebedrag dus niet in zijn geheel vergoed wordt. Daarnaast wordt dat vastgesteld bedrag alleen uitgekeerd als de bestuurder of de inzittende(n) als gevolg van het ongeval blijvende invalide wordt of komt te overlijden. Als er sprake is van overlijden dat gaat de vergoeding naar de nabestaanden.

Iedere automobilist in Nederland heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Met deze verzekering zal de verzekeraar de schade die u iemand anders toebrengt vergoeden. Uw eigen letselschade en materiele schade is echter niet vergoed. Deze kosten komen geheel voor uw eigen rekening. Van de drie genoemde verzekeringen dekt deze de minste kosten.

Mogelijkheden verzekering bij ongevallen

Mocht u ook een allriskverzekering hebben afgesloten, dan vergoed de verzekeraar ook de schade aan uw voertuig. Deze verzekering dekt alleen de materiele schade en dus niet de letselschade die de bestuurder of inzittende oploopt.

Ook bij een eenzijdig ongeval zijn er dus genoeg mogelijkheden om de schade die opgelopen kan worden te dekken. De schade kan ook bij een eenzijdig ongeval flink oplopen. Het is dus belangrijk dat, mocht u betrokken raken bij een eenzijdig ongeval, de verzekeraar uw schade vergoed.

Bent u betrokken geweest bij een eenzijdig ongeval of heeft u vragen? De juristen van Schade24 helpen u graag verder. Neem gerust contact met ons op. Dan gaan wij ons best doen om uw schade vergoed te krijgen.

Meld hier je schade!