Inkomensverlies bij ziekte en letsel

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
3 min leestijd

Niemand wenst zichzelf een ongeluk toe. Laat staan een ongeluk dat zo ernstig is dat je gedurende lange tijd niet kan werken. Slachtoffer zijn van een ongeluk en als gevolg hiervan langdurig thuiszitten zal voor de meeste mensen al verschrikkelijk zijn. Het feit dat je hier mogelijk ook nog financieel gezien op achteruit gaat zal alleen maar moeilijker te bevatten zijn. De vraag of, en in welke mate, je inkomensverlies lijdt bij letsel is afhankelijk van het feit of je wel of geen werkgever hebt. Indien je geen werkgever hebt val je in principe onder de werking van de Ziektewet. Wanneer je wel een werkgever hebt heeft deze een doorbetalingsverplichting. Hieronder zullen wij deze verschillende situaties beschrijven.

Wel een werkgever:

In de wet is geregeld dat je in principe gedurende 104 weken waarin je niet in staat bent om te werken door ziekte, bijvoorbeeld ten gevolge van letsel, recht blijft houden op 70% van je loon als werknemer. Dit bedrag moet de werkgever dan uitkeren aan de werknemer. Afhankelijk van je CAO kan dit hoger uitvallen. Tevens is bepaald dat dit bedrag gedurende de eerste 52 weken niet onder het minimumloon mag komen. Belangrijk om te melden is dat de terugbetalingsperiode slechts zes weken is als je de pensioenleeftijd bereikt hebt.

Geen werkgever:

Indien je geen werkgever hebt, bijvoorbeeld omdat je een uitzendkracht bent of omdat je arbeidscontract niet wordt verlengd, is er gelukkig nog een ander vangnet die jouw financiële schade kan beperken: de Ziektewet.  Als je binnen de werking van de Ziektewet valt heb je recht op 70% van je dagloon voordat je ziek werd. Dit bedrag wordt uitbetaald door het UWV. Hoewel je het grootste gedeelte van je inkomen dus gedurende de periode van twee jaar behoudt, ga je er dus wel 30% op achteruit. Een dergelijke klap is natuurlijk niet voor iedereen gemakkelijk om op te vangen. Ook hier geldt een beperking wat betreft pensioen: zodra je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt ontvang je geen Ziektewetuitkering meer.

Na de twee jaar

Indien je na de periode van twee jaar nog steeds niet in staat bent om te werken krijg je te maken met de WIA. Aan de hand van de wet zullen ze een afkeuringspercentage berekenen. Op basis van dit percentage wordt er vervolgens een uitkering som bepaald.

Schadevergoeding

Zoals je hierboven hebt gelezen is het dus goed mogelijk dat je, ondanks de vangnetten, er financieel toch op achteruit gaat indien je als gevolg van letselschade niet meer kunt werken. Indien je kunt aantonen dat dit inkomensverlies veroorzaakt is door letsel ontstaan door een ander, bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk, kun je deze schadeposten verhalen op de aansprakelijke wederpartij.  Middels een dergelijke schadevergoeding kun je dus alsnog het gat in je inkomen (gedeeltelijk) opvangen.

Recht op schadevergoeding? Meld hier je schade!

Artikel 629, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 629, tweede lid, sub b, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 29d, tweede lid, van de Ziektewet.

Artikel 30, eerste lid, SUWI jo artikel 53, van de Ziektewet. 

Artikel 29, vierde lid, van de Ziektewet.

  • All
  • Letselschade