Aansprakelijkheid voor werknemers 6:170 BW

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
3 min leestijd

Er zijn twee vormen van aansprakelijkheid. U bent aansprakelijk voor uw eigen gedrag, ook wel schuldaansprakelijkheid genoemd. Maar u kunt ook aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van een ander, ook wel risicoaansprakelijkheid of kwalitatieve aansprakelijkheid genoemd. 

Stel, een werknemer veroorzaakt schade aan een derde tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. In beginsel is de werkgever, op grond van artikel 6:170 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen: BW), aansprakelijk voor de schade die aan een ander is toegebracht door een fout van zijn werknemer. Dit wordt ook wel risicoaansprakelijkheid genoemd, dus de werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van zijn werknemer. Hier geldt echter wel een uitzondering voor. Wanneer de werkgever kan bewijzen dat de schade aan een ander is toegebracht door opzettelijk te handelen of door bewuste roekeloosheid. In dit geval is de werknemer aansprakelijk.

Drie vereisten

Indien je een beroep doet op artikel 6:170 lid 1 BW, moet je voldoen aan drie vereisten. Ten eerste moet er een fout zijn gemaakt door een werknemer, ook wel een toerekenbare onrechtmatige daad artikel 6:162 BW. Een bouwvakker heeft bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden een baksteen laten vallen op een auto. In dit geval kan de eigenaar van de auto waarschijnlijk met succes de werkgever van de bouwvakker aansprakelijk stellen voor zijn schade. Ten tweede moet deze werknemer ondergeschikt zijn, dat betekent dat de werkgever het recht heeft om bevelen of instructies te geven aan de werknemer. Ten derde moet er een logisch verband zijn tussen de fout en de opgedragen taak van de werknemer.

Er gelden hier twee voorwaarden voor. De opgedragen taak heeft de kans op een fout verhoogd, ook wel ‘kanseis’ genoemd. En de werkgever heeft juridische zeggenschap over de gedraging waarvan de fout deel uitmaakte, ook wel zeggenschapseis genoemd. Of er sprake is van functionele samenhang moet er gekeken worden naar de omstandigheden van het geval. Dat is het tijdstip waarop de desbetreffende gedraging is verricht en de plaats waarop de desbetreffende gedraging is verricht.

Aansprakelijkheid

De benadeelde, dus in ons voorbeeld de eigenaar van de auto. Kan de werkgever op grond van artikel 6:162 BW, of de werknemer, op grond van artikel 6:170 BW, aansprakelijk stellen voor het gehele schadebedrag. Indien de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor de schade. Dan kan hij intern op grond van artikel 6:170 lid 3 BW het geld terughalen bij de werknemer, maar er moet dan wel sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Wanneer de werknemer zich voorafgaand aan de gedraging bewust was van het roekeloos karakter van de gedraging. Dan is de werknemer aansprakelijk voor de schade. De bewijslast ligt bij de werkgever, hij zal dus moeten bewijzen dat de werknemer opzettelijk heeft gehandeld of zich roekeloos heeft gedragen. Indien je als een werknemer je werk aan het verrichten bent en je niet geweten kon hebben dat de kans groot was dat er iets mis kon gaan, is er geen sprake van roekeloosheid. Alleen indien de kans groot was dat de werknemer geweten moest hebben dat er iets mis kon gaan, is er sprake van roekeloosheid en is dus de werknemer aansprakelijk voor de schade.

Juridische hulp

Het bewijzen van aansprakelijkheid is niet altijd even makkelijk, er kunnen zich ook uitzonderingen voordoen. In beginsel hoeft de werknemer nooit de schadevergoeding te betalen, maar hier gelden een aantal uitzonderingen voor. Dit is bijvoorbeeld het geval indien: de werknemer de schade opzettelijk heeft toegebracht, de schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Er contractueel met de werknemer is afgesproken dat hij de schade zal vergoeden of het terecht is dat de werknemer de schadevergoeding moet betalen.

Wij raden u dan ook aan om uw probleem voor te leggen aan een jurist. Schade24 heeft professionele juristen in dienst. Zij zijn bereid hun juridische kennis met u te delen en u zo goed mogelijk bij te staan. Schade melden? Dat kan hier!

  • All
  • Bedrijfsongeval