Wie is er aansprakelijk bij letsel tijdens vrijwilligerswerk?

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
4 min leestijd

Vrijwilligerswerk kom je op steeds meer plekken tegen. Denk aan verenigingen, stichtingen en andere organisaties. Vrijwilligers zetten zich in voor de samenleving en maatschappij. Zij zijn dan ook het hart van verenigingen en zonder hen wordt het lastig om alles draaiende te houden. Maar stel dat je aan het werk bent als vrijwilliger en je raakt betrokken bij een ongeval waarbij je licht of zwaar letsel oploopt. Weet jij dan bij wie je je schade kan verhalen? Valt vrijwilligerswerk onder de reikwijdte van de werkgeversaansprakelijkheid of juist niet?

Werkgeversaansprakelijkheid

In artikel 7:658 BW is de werkgeversaansprakelijkheid geregeld. Hierin staat dat de werkgever tegenover de werknemer aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Uit jurisprudentie blijkt dat deze aansprakelijkheid van de werkgever ver reikt. Al heeft de werkgever in grote mate aan de zorgplicht voldaan, toch blijkt dat hij bijna altijd aansprakelijk is, indien een werknemer schade lijdt ten gevolge van een bedrijfsongeval.

In hoeverre reikt deze werkgeversaansprakelijkheid ten aanzien van vrijwilligers?

In artikel 7:658 lid 4 BW staat dat degene die in uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, ook aansprakelijk is voor de schade die deze persoon in uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Uit eerdere zaken werd betwist of deze bepaling ook gold voor de vrijwilliger. Tegenwoordig blijkt uit verschillende jurisprudentie dat de door de vrijwilliger geleden schade onder het beschermingsbereik valt van deze bepaling.

Een voorbeeld van een zaak die dit aantoont, is een zaak van 15 december 2017.  In deze zaak is een vrijwilliger lid van een klusgroep van de Parochie H.H. Vier Evangelisten. Tijdens dit werk als vrijwilliger voerde hij diverse werkzaamheden uit. Zo zou de klusgroep nieuwe verlichting plaatsen op het dak. Tijdens het werken, is de vrijwilliger van het dak gevallen. Hij liep hierbij ernstig letsel op. De vrijwilliger claimde zijn schade bij het kerkgenootschap op grond van artikel 7:658 lid 4. De vraag die centraal stond in dit geschil is of vrijwilligers ook onder de reikwijdte vallen van dit artikel. Beide partijen procedeerden hierover tot aan de Hoge Raad.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat uit de parlementaire geschiedenis van artikel 7:658 BW kan worden afgeleid dat personen die zich in een vergelijkbare positie bevinden met een werknemer ook onder de reikwijdte vallen van artikel 7:658 BW.

Deze bepaling kan dus ook van toepassing zijn als de persoon die buiten een dienstverband werkzaamheden uitvoert, voor zijn veiligheid en zorg afhankelijk is van degene voor wie hij deze werkzaamheden verricht. Volgens de Hoge Raad zal er aan de hand van de omstandigheden van het geval beoordeeld worden of dit het geval is. Hierbij wordt er gekeken naar de feitelijke verhouding tussen betrokkenen, de aard van de verrichte werkzaamheden en of de ‘werkgever’ of leidinggevende invloed heeft op het creëren van een veilige werkomgeving voor vrijwilliger.

Rekening houdend met de bovenstaande punten, kan er worden geoordeeld dat vrijwilligerswerk niet is uitgesloten van het beschermingsbereik van artikel 7:658 BW. Beslissend hierbij is of de vrijwilliger zich in een vergelijkbare positie bevindt als de werknemer en daardoor ook aanspraak heeft op dezelfde zorgplicht van de werkgever.

Gekeken naar de vrijwilliger die werkzaamheden voor de Parochie uitvoerde, kunnen we stellen dat het er niet toe doet of de werkzaamheden die de vrijwilliger uitvoerde nooit door werknemers zouden zijn uitgevoerd. Het is al voldoende indien de werkgever deze werkzaamheden ook door eigen werknemers had kunnen laten verrichten. De vrijheid van de werkgever om het werk door werknemers of vrijwilligers te laten verrichten, behoort niet van invloed te zijn op de rechtspositie van degene die werk uitvoert en betrokken raakt bij een ongeval en letsel of andere schade oploopt. Kortom oordeelde de Hoge Raad dat de vrijwilliger aanspraak kon maken op bescherming van artikel 7:658 lid 4 BW. Het kerkgenootschap was aansprakelijk voor de door de vrijwilliger geleden schade.

Schadeverhaal

Ben je vrijwilliger en ben je onlangs betrokken geraakt bij een ongeval tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk? En weet je niet wie er aansprakelijk is voor jouw opgelopen letsel en andere schade? Schade24 zoekt het graag voor je uit! Neem vrijblijvend contact met ons op en wij zullen al jouw vragen beantwoorden. Tevens geven wij vrijblijvend advies met betrekking tot jouw persoonlijke situatie. Vervolgens verhalen wij de schade kosteloos voor jou en kun jij je focussen op je herstel. Des te eerder kun jij je weer inzetten voor de samenleving en maatschappij.

Wil je schade melden? Schade24 helpt je graag!

Jurisprudentie: ECLI:NL:HR:2017:3142

Wetgeving: Art. 7:658 BW

  • All
  • Letselschade