Letsel door slecht wegdek, wie is aansprakelijk?

In Nederland is een goed wegdek van groot belang. Er zijn immers ontelbaar veel wegen in Nederland die ons van A naar B kunnen brengen. Het is daarom van groot belang dat er een goed wegdek ligt op de wegen, die verschillende weggebruikers (fietsers, wandelaars, automobilisten en etc.) gebruiken. Toch is er niet altijd sprake van een goed wegdek. Hierdoor kan een ongeval in een kleine hoek zitten. Bent u in een situatie terecht gekomen waarbij u letsel heeft opgelopen als gevolg van slecht wegdek? Leest u dan deze blog om te zien wanneer u de wegbeheerder aansprakelijk kan stellen.

Aansprakelijkheid bij slecht wegdek

De wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun wegdek. Dat klinkt logisch, maar is niet zo vanzelfsprekend. Hoe vaak komt het niet voor dat u ergens rijdt en denkt: ‘wat een slecht wegdek is dit zeg!’. Een ongeval kan hierdoor in een klein hoekje zitten. De wegbeheerders zijn verplicht om actie te ondernemen als ze weten dat een wegdek (of een deel daarvan) beschadigd is. Indien de wegbeheerder dit verzuimd is er sprake van schending van de zogeheten zorgplicht. Daarnaast kan een wegbeheerder ook aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van wegwerkzaamheden die niet goed zijn aangegeven en u hierdoor schade oploopt. De wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld op grond van art. 6:174 BW of art. 6:162 BW.

Situaties waarbij sprake is van aansprakelijkheid

Voor de situaties waarbij sprake is van aansprakelijkheid aan de zijde van de wegbeheerder valt te denken aan: gaten in het wegdek en/of onzuiverheden in het asfalt (bijvoorbeeld scheuren). Daarnaast kan er uiteraard ook gedacht worden aan loszittende stoeptegels of klinkers. Uiteraard zijn er ook andere situaties denkbaar waarbij sprake is van aansprakelijkheid. Dit dient men per individueel geval te bekijken. Daarnaast kan er ook sprake zijn van aansprakelijkheid aan de zijde van de wegbeheerder indien er niet duidelijk is gewaarschuwd (bijvoorbeeld door middel van een waarschuwingsbord) dat er wegwerkzaamheden plaatsvinden. U kunt uiteraard ook denken aan gevaarlijke en onveilige verkeerssituaties die onvoldoende zijn aangegeven. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een scherpe bocht, hoge bulten of een onoverzichtelijke kruising, maar ook aan obstakels die zich op de weg bevinden (zoals paaltjes of wegblokkades). Het is van belang om te bepalen of de wegbeheerder voldoende zorg heeft gedragen om de weggebruiker tijdig te attenderen op deze obstakels. Alleen indien men de wegbeheerder kan verwijten dat hij onvoldoende zorg heeft gedragen om de weggebruiker te attenderen op de obstakels kan leiden tot aansprakelijkheid.

Wat kunt u het beste doen?

Als u schade oploopt als gevolg van slecht wegdek is het van belang dat u direct actie onderneemt. Net zoals bij andere ongevallen is het van belang dat u voldoende bewijs verzamelt. Denk hierbij aan foto’s van het slechte wegdek, foto’s van de schade aan uw auto, foto’s van de plaats van het ongeval en de contactgegevens van eventuele getuigen. Daarnaast is het belangrijk dat u uw letsel laat behandelen door een gespecialiseerd arts (bijvoorbeeld de huisarts). De arts zal een rapportage opmaken van uw letsel en ook dit is belangrijk voor de bewijsvoering in uw letselschadezaak. Daarnaast is het goed om te weten dat u recht heeft op juridische bijstand. Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben over een verkeersongeval naar aanleiding van een slecht wegdek waarin u terecht bent gekomen, of heeft u vragen over een onveilige verkeerssituatie, neemt u dan contact op met ons kantoor!

Thuiswerken, wie is aansprakelijk?

De huidige lockdown heeft ervoor gezorgd dat vrijwel heel Nederland verplicht thuiswerkt. De nieuwe kantoorplekken bevinden zich tegenwoordig veelal op zolder, in de slaapkamer van de zoon of dochter des huizes, in de woonkamer, in de keuken of in de studeerkamer. Dat thuiswerken klinkt best fijn en kent veel voordelen, maar er zitten helaas ook veel nadelen aan het thuiswerken voor zowel de werkgever als de werknemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overwerken, de minimale scheiding tussen werk en privé en het inrichten van de werkplek. Wie is er verantwoordelijk voor het inrichten van deze werkplek en wie kan aansprakelijk worden gehouden bij een burn-out?

Werknemer mag arbeidsplaats verzoeken

De wetgever heeft bepaald dat de werknemer flexibel om moet kunnen gaan met onder andere de werktijden en de werkplaats. Zo kan je als werknemer dus een aanvraag indienen voor het thuiswerken omdat dit bijvoorbeeld makkelijker is in verband met (jonge) kinderen. Zeker gezien de huidige pandemie is het vanzelfsprekend dat veel werknemers een verzoek tot thuiswerken indienen daar waar de werkgever nog niet zelf de verplichting tot thuiswerken heeft afgegeven.

Verplichtingen voor de werkgever en de werknemer

Ondanks dat je als werknemer thuiswerkt en dus in je eigen vertrouwende omgeving aan het werk bent zonder toeziend oog van je werkgever, heeft je werkgever toch een zogeheten zorgplicht. De werkgever dient er zorg voor te dragen dat de werknemer bij het thuiswerken beschikt over voldoende middelen om de werkzaamheden te kunnen uitoefenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede bureaustoel, een beeldscherm met voldoende scherp beeld, verlichting van de werkplek en etc. Dit is echter geen onbeperkte zorgplicht en dus zal er ook gekeken moeten worden naar het kostenplaatje.

Naast een goede werkplek is het ook belangrijk om als werkgever in de gaten te houden dat de werknemer voldoende rust neemt. Daar waar de kantoren vaak om 17.00u sluiten, is dit bij het thuiswerken uiteraard niet het geval. Een werknemer hoort zich te houden aan de werktijden die in het contract staan beschreven.

De oorzaak van een burn-out is bij 58% van de werknemers die

Burn-out

De oorzaak van een burn-out is bij 58% van de werknemers die te maken krijgen met een burn-out te wijten aan het thuiswerken. De scheiding tussen privé en werk wordt gezien als de grote boosdoener. Het is daarom als werkgever extra van belang om zorg te dragen voor een passende werkdruk en het naleven van de voorgeschreven werktijden.

Afspraken

Om aansprakelijkheid te voorkomen, is het belangrijk om onderling duidelijke afspraken te maken over het thuiswerken. Denk hierbij dus aan bovenstaande punten zoals het inrichten van een goede werkplek en het afspreken van werktijden. De werkgever kan vrij ver gaan in het naleven van de zorgplicht. Zo kan de werkgever vragen om een duidelijk beeld te schetsen van de thuiswerkplek en kan de werkgever zelfs verlangen om een foto en/of filmpje te maken van de thuiswerkplek. Of kan de werkgever controleren op welke tijden je bent ingelogd om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog aanvullende vragen hebben, neemt u dan vooral contact op met ons kantoor.

Letsel door vuurwerk

De decembermaand staat bekend als de gezelligste tijd van het jaar. Na kerst is het tijd om oliebollen te eten en om vuurwerk af te steken. Ondanks dat er vorig jaar een vuurwerkverbod gold voor geheel Nederland is er op verschillende plekken vuurwerk afgestoken. Vuurwerk kan ontzettend mooi en leuk zijn, maar kan ook veel gevolgen met zich meedragen. Er belanden veel mensen in het ziekenhuis met verschillende soorten letsel. Wat kan u doen als u door de schuld van iemand anders letselschade oploopt door vuurwerk?

Meest voorkomende letselschades

Uit het rapport van Veiligheid NL blijkt dat er tijdens de jaarwisseling van 2020-2021 veel verschillende soorten letselschades zijn gemeld. 54% van het letsel dat ontstond door vuurwerk bestond uit brandwonden. Daarnaast is opvallend dat 19% van het letsel bestond uit oogletsel en dat er bij 2% sprake was van een amputatie. Ondanks het vuurwerkverbod is er dus wel degelijk sprake van een hoge mate van letsel.

Wat kan u doen?

Als u letsel oploopt door een ander waarbij de oorzaak van het letsel vuurwerk betreft, kan u deze persoon aansprakelijk stellen op grond van de onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad staat uitgewerkt in art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek en brengt een aantal vereisten met zich mee. Zo moet er onder andere sprake zijn van een causaal verband tussen het onrechtmatig handelen en de schade die u heeft geleden. Daarnaast moet de onrechtmatige daad te wijten zijn aan de schuld van de dader of door de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van deze persoon komen. Het is vaak lastig om iemand aansprakelijk te stellen op grond van de onrechtmatige daad. Het is daarom van belang dat u duidelijk in kaart brengt wat er precies is gebeurd. Daarnaast is het wenselijk om een letselschadebureau te contacteren over uw situatie om zo een passend advies te krijgen.

Bewijs leveren

Zoals hierboven vermeld is het vaak lastig om iemand aansprakelijk te stellen op grond van de onrechtmatige daad. Het is daarom van groot belang dat u voldoende bewijs verzamelt om aan te kunnen tonen dat de persoon die uw letsel heeft veroorzaakt daar ook aansprakelijk voor kan worden gehouden. Voor het leveren van bewijs kunt u bijvoorbeeld denken aan camerabeelden, getuigenverklaringen, verklaringen van de huisarts over uw letsel en het maken van foto’s van de plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Op deze manier kunt u in kaart brengen wat er is gebeurd en heeft u ook (extra) bewijs dat u letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander.

Kostenposten

Letsel door vuurwerk brengt vaak kosten met zich mee. Deze kosten kunt u op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek verhalen op de persoon die u het letsel heeft toegebracht. Bij de kostenposten kunt u bijvoorbeeld denken aan de schade aan uw kleding, het eigen risico dat u heeft moeten betalen omdat u naar het ziekenhuis moest om uw letsel te verzorgen, een vergoeding voor het leed dat u is aangedaan (de smartengeldvergoeding), kosten voor de huishoudelijke hulp en (eventueel) het verlies aan arbeidsvermogen indien u door uw letsel niet heeft kunnen werken.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over letsel dat ontstaat door vuurwerkschade, of heeft u zelf letsel opgelopen door vuurwerk? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.

 

 

 

De aansprakelijkheid van de gemeente

Niets is zo vervelend als schade aan uw auto. Zeker als u niets aan deze schade kunt doen. Stelt u zich eens voor dat u uw auto heeft geparkeerd naast uw woning. Die nacht is er een stormachtige wind en de volgende ochtend ziet u dat er een boom is omgewaaid en op uw auto terecht is gekomen. De schade is enorm. U kunt uw auto niet meer gebruiken. Enorm vervelend en u kunt de schade uiteraard niet verhalen op de boom zelf. Wat kunt u in zo’n situatie het beste doen?

Verantwoordelijkheid van de gemeente

De boom valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar u woonachtig bent. De boom valt onder de zogeheten ruimtelijke ordening. Er rust een zorg- en inspanningsverplichting op de gemeente om gevaarlijke situaties te voorkomen en te zorgen voor een veilige ruimtelijke ordening. Indien de gemeente onvoldoende maatregelen heeft getroffen of handelingen heeft verricht om gevaarlijke situaties te voorkomen, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ontstaat uit deze gevaarlijke situatie. Indien de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt, kan dit lijden tot een aansprakelijkstelling. Daarnaast kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die u hebt opgelopen door gemeentelijk handelen of nalaten. In bovenstaande situatie is dat echter niet aan de orde.

Een aansprakelijkstelling sturen naar de gemeente

Als u een aansprakelijkstelling gaat versturen naar de gemeente is het belangrijk dat u een volledige aansprakelijkstelling verstuurt. Het is daarom allereerst van belang dat u al uw persoonlijke gegevens meestuurt met de aansprakelijkstelling (naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw bankrekeningnummer). Daarnaast is het belangrijk om een korte situatieschets op papier te zetten (met de datum, tijdstip en precieze locatie van het voorval), bewijs van de opgelopen schade in de vorm van foto’s en een getuigenverklaring (indien deze aanwezig is) op papier te zetten en deze ook ondertekend door de getuige mee te sturen met de aansprakelijkstelling. Daarnaast is het ook belangrijk om de eventuele rekeningen van gemaakte kosten en een onderbouwing van de opgelopen schade mee te sturen. Op deze manier kan de gemeente snel en zorgvuldig beoordelen of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Termijn van beoordeling

Nadat u de aansprakelijkstelling heeft verstuurd, neemt de gemeente deze in behandeling. Vaak duurt het enkele weken om de aansprakelijkstelling te beoordelen. Mochten er echter ingewikkelde zaken zijn, kan dit proces langer duren. Houdt u er rekening mee dat dit slechts richtlijnen zijn. Er kan worden afgeweken van de gestelde termijnen.

Schade24 kan u helpen

Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben over schade die u heeft opgelopen doordat de gemeente de zorg- of inspanningsverplichting heeft geschonden, neemt u dan vooral contact met ons op. Ook als u een aansprakelijkstelling wil versturen en dit niet zelfstandig lukt, kunnen wij u helpen met het versturen van deze aansprakelijkstelling. Onze medewerkers staan voor u klaar om ervoor te zorgen dat uw schade zo spoedig mogelijk geregeld is!

Een ongeval tijdens de feestdagen, wat kan je doen?

Angst, letsel, financiële schade en een hoop werk, dat zijn kenmerken die een ongeval met zich meedraagt. Een ongeval zit in een klein hoekje en kan aardig wat gevolgen met zich meedragen. Een ongeval is daarom ontzettend vervelend, zeker als het gebeurt tijdens de feestdagen. Veel verzekeraars en belangenbehartigers werken niet tijdens de feestdagen waardoor je (soms) dagen met vragen blijft zitten. Wat kan je in zo’n geval het beste doen?

De meeste ongevallen gebeuren tijdens de feestdagen

Het zal u wellicht niet verbazen dat de meeste ongevallen met een te hoog alcoholpercentage gebeuren tijdens de feestdagen. Nadat mensen gezellig op bezoek zijn geweest bij familie en/of vrienden en toch hebben besloten om vier of vijf biertjes te nemen in plaats van de voorgeschreven non-alcoholische drankjes, kruipen ze achter het stuur om richting huis te rijden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de meeste ongevallen te wijten zijn aan het alcoholgebruik en dat deze ongelukken enorm veel schade met zich meedragen. Uit een onderzoek van het STAR-initiatief, de politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA kwam naar voren dat het aantal verkeersincidenten waar alcohol een rol speelde tijdens de feestdagen zo’n 29 procent hoger ligt dan elders in een jaar. Daarbij werd gesteld dat de meeste ongevallen plaats vinden in het begin van de ochtend, tussen 04.00u en 09.00u.

Vul een schadeformulier in en maak foto’s van de schade

Mocht u slachtoffer worden van een verkeersongeval. En bent zowel u als de tegenpartij in staat om een zogeheten schadeformulier in te vullen. Dan is het aan te raden om dit in ieder geval af te handelen. Zo heb je de gegevens van de tegenpartij en kan je je gaan beroepen op je verzekering. Daarnaast is het wenselijk om foto’s te maken van de schade en voor uzelf helder te krijgen wat er precies is gebeurd. Zo is het voor de verzekeraar, maar ook voor de belangenbehartigers snel duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en kan er zo snel mogelijk actie worden ondernomen.

Ga naar uw huisarts

Indien u lichamelijke klachten heeft (nekpijn, hoofdpijn, rugpijn, slecht slapen oid), is het verstandig om een bezoekje te brengen aan uw huisarts. Uw huisarts zal u voor de zekerheid controleren en daar waar nodig pijnmedicatie kunnen voorschrijven. Houdt u er wel rekening mee dat uw huisarts wellicht een vakantiewaarnemer heeft.

Schade24 staat voor u klaar

Schade24 is derde kerstdag (maandag 27 december 2021) voor u geopend om eventuele vragen te beantwoorden. Onze letschelschadebehandelaars staan voor u klaar om u te woord te staan en u meer informatie te geven over onze dienstverlening. Wij zijn de laatste week van 2021 telefonisch bereikbaar om u te helpen. Zo kunnen we samen naar een passende oplossing zoeken voor uw schade en ervoor zorgen dat uw schade snel wordt vergoed.

Schade24 in 2022

Neemt u vooral eens een kijkje op onze website voor onze actuele doelen van 2022. Daarnaast is het goed om te vermelden dat wij op vrijdag 31 december 2021 tot 13.00u beschikbaar zijn om u telefonisch te woord te staan. Vanaf maandag 3 januari 2022 hanteren wij weer onze normale openingstijden. Wilt u toch tijdens deze dagen uw schade melden? Dan kan dat hier.

Wij wensen u alvast een fijne kerst en een gelukkig, gezond en schadeloos 2022 toe!

Schade aan een huurwoning, wie is aansprakelijk?

Niets is zo vervelend dan schade aan uw woning, zeker als dit een huurwoning betreft. Er kan veel onenigheid ontstaan over de ontstane schade en de te maken kosten voor de reparatie van deze schade. Wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor de schade aan de huurwoning?

Huurrecht

Het huurrecht wordt vaak geuit in een soort samenwerking waarbij er regels worden opgesteld op het gebied van huur. De verhuurder neemt de verplichting op zich om een bepaalde zaak (lees de huurwoning) in gebruik te verstrekken aan u als huurder. U als huurder verbindt zich daarmee tot het leveren van een tegenprestatie. Dit staat allemaal omschreven in art. 7:201 BW en wil kortgezegd zeggen dat de verhuurder een woning tot zijn beschikking stelt waarin jij kan wonen en dat jij als huurder ervoor zorgt dat de woning netjes en onderhouden blijft. Hier komen verschillende taken bij kijken, maar niet alle taken vallen onder jouw verantwoordelijkheid.

Dagelijks onderhoud aan huurwoning

Op grond van art. 7:218 lid 1 BW is de huurder aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door een tekortkoming in de nakoming die is toe te rekenen aan de huurder. Deze tekortkoming moet dan ontstaan uit een verplichting uit de huurovereenkomst. Wat betekent dit nou eigenlijk? Voor alle kleine herstellingen en het dagelijkse onderhoud van de woning ben jij als huurder verantwoordelijk. Jij zal er dus zorg voor moeten dragen dat de woning er verzorgd en netjes uitziet. Hierbij kan gedacht worden aan hele simpele dingen. Zoals het vervangen van een lamp en het schoonmaken van de woning. Maar ook aan bijvoorbeeld het repareren van de trapleuning of het laten repareren van de vaatwasmachine die goed onderhouden is.

Overige onderhoudsproblemen

De grotere onderhoudsproblemen en het niet-dagelijkse onderhoud vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De verhuurder dient er namelijk zorg voor te dragen dat de woning ten alle tijden veilig is voor de huurder. Zo is de huurder verantwoordelijk bij een lekkage, onvoldoende ventilatie van vochtige ruimtes of het achterstallig onderhoud waardoor de vaatwasmachine niet meer werkt.

Onenigheid met de huisbaas

Als jij en de verhuurder (huisbaas) niet tot een gezamenlijk akkoord komen over wie de (gemaakte) kosten moet betalen voor de schade die is ontstaan. Kan je de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Dit kan je doen als de verhuurder zes weken na het ontstaan van de onderhoudsproblemen en/of andere problemen nog steeds niets heeft gedaan om dit te verhelpen. Mocht er sprake zijn van een ernstig probleem dan kan er zelfs huurverlaging worden toegekend van maximaal 80%. Het is dus wel degelijk van belang om goed te kijken wanneer de verhuurder zijn verplichtingen dient na te komen en wanneer u stappen kunt ondernemen.

Schade? Meld hier nu kosteloos je schade!

WhatsApp fraude, wie betaalt de kosten?

Het lijkt zo onschuldig. Je krijgt een WhatsAppbericht van je (schoon)zoon of dochter, beste vriendin, nichtje, neefje, broer of zus met daarin de mededeling dat ze een nieuw nummer hebben. Hun telefoon is in de wasmachine beland of in de wc gevallen en geeft geen enkel teken van leven. Een verhaal waar je makkelijk in kan trappen want het overkomt ons allemaal wel een keer. Kort na dit bericht vraagt de persoon die zich voordoet als een voor jou bekend persoon of hij/zij geld van jou mag lenen. Ze zitten in de problemen en hebben snel geld nodig. Je bent uiteraard bereid om te helpen. De persoon in kwestie stuurt je verschillende betaalverzoeken en jij maakt dit over op de desbetreffende rekening. Nadat je het geld hebt overgemaakt krijg je argwaan, is dit wel echt de persoon in kwestie? Je probeert te bellen en krijgt geen gehoor meer. Je geld is weg en de persoon in kwestie blijkt helemaal geen nieuwe telefoon te hebben…. WhatsApp fraude komt helaas steeds vaker voor. Ontzettend vervelend omdat het vaak om veel geld gaat. Geld waar je hoogstwaarschijnlijk andere plannen mee had. Wat kan je doen als je het slachtoffer wordt van WhatsApp fraude?

Bel uw bank

Indien u het vermoeden heeft dat u wordt opgelicht, is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw bank. Uw bank kan de betaling wellicht nog proberen te onderscheppen. In sommige gevallen kan het geld dan nog op uw rekening worden teruggestort en komt u met de schrik vrij.

Bel de politie bij WhatsApp Fraude

Indien de bank niets meer voor u kan betekenen, of indien u direct het gevoel heeft dat het goed mis is, is het verstandig om de politie te bellen. U kunt dan aangifte doen van WhatsApp fraude. Als u aangifte heeft gedaan, zal de politie kijken wat ze voor u kunnen betekenen en zullen zij er alles aan doen om de dader op te sporen om zo uw geld terug te vorderen.

Verzamel bewijs

Het is belangrijk dat u het WhatsAppgesprek tussen u en de persoon die zich voordoet als uw familielid goed bewaart. Daarnaast is het ook belangrijk dat u uw bankafschriften goed opslaat. Op deze manier verzamelt u bewijs voor de politie om te bewijzen dat u ook daadwerkelijk bent opgelicht.

Fraudehelpdesk

Het is goed om de WhatsApp fraude die u mee heeft gemaakt te melden bij de Fraudehelpdesk. Op deze manier kan de helpdesk goed inzichtelijk maken hoe de fraudeurs te werk gaan om zo WhatsApp fraude in de toekomst hopelijk bij enkele gevallen te kunnen voorkomen door mensen te waarschuwen.

Geld weg…

In sommige gevallen zal uiteindelijk zowel uw bank als de politie niet veel meer voor u kunnen betekenen. Helaas bent u dan vaak uw geld kwijt. Dit is natuurlijk uitermate vervelend, maar komt vaak voor. Weet dat u niet de enige bent die op deze manier wordt opgelicht. Het kan iedereen overkomen.

Welke soorten schade bestaan er?

Wanneer het gaat over schade worden er vaak verschillende termen door elkaar gebruikt. Letselschade, materiële schade, immateriële schade, smartengeld, affectieschade en shockschade. Onder deze begrippen vallen allemaal verschillende schadeposten en vergoedingen. Wat is nu precies het verschil tussen deze termen?

Letselschade

Letselschade is de schade die voortvloeit uit lichamelijk of psychisch letsel dat is ontstaan door het toedoen van een ander. Vaak ontstaat letselschade door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout. Letselschade valt uiteen in twee soorten schade, namelijk materiële schade en immateriële schade.

Na een ongeval is er eigenlijk altijd sprake van materiële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Veel kostenposten vallen onder deze term. U kunt denken aan de schade aan uw auto of fiets, de medische kosten die u heeft gemaakt, schade aan kleding, inkomensschade, vervoerskosten, studievertraging of bijvoorbeeld kosten voor huishoudelijke hulp.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade die iemand lijdt in de vorm van pijn, verdriet, gederfde levensvreugde of geestelijk leed als gevolg van het ongeval. Hierbij kunt u denken aan angstgevoelens door het ongeval, het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby, verdriet door bijvoorbeeld littekens of het gemis van sociale contacten. Deze schade is niet direct zichtbaar en valt niet eenvoudig concreet in geld uit te drukken. Andere termen die voor immateriële schade worden gebruikt zijn emotionele schade of psychische schade. De vergoeding van deze schade noemt men ook wel smartengeld. Het doel van deze vergoeding is verzachting en erkenning te bieden voor het aangedane leed.

Affectieschade

Affectieschade is gericht op nabestaanden en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval, geweldsmisdrijf of een medische fout. Door de vergoeding van deze schade wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van nabestaanden en naasten en de emotionele gevolgen van een ongeval voor hen.

Shockschade

Shockschade is ook niet gericht op het slachtoffer zelf, maar op degene die op schokkende wijze is geconfronteerd met een ongeval. Dit kan ter plekke zijn, of direct daarna. Een voorwaarde voor de vergoeding van shockschade is dat een psychiater dit bevestigd. De vergoeding van shockschade bestaat vervolgens uit materiële schade plus een bedrag aan smartengeld. Shockschade is niet eenvoudig aan te tonen.

Schade24 helpt je bij verschillende soorten schade

Heeft u een ongeval gehad en lijdt u hierdoor schade? Het is altijd slim om juridische hulp in te schakelen, zodat u precies weet waar u recht op heeft. Onze letselschadejuristen bij Schade24 kunnen u goed begeleiden bij dit proces. U kunt altijd contact opnemen met Schade24. Dit kan telefonisch, maar u kunt ook het online formulier invullen en één van onze letselschadejuristen zal u kosteloos benaderen om u te helpen bij het beoordelen van uw situatie en het verhalen van uw schade.

Wintertijd, meer ongevallen op de weg?

Het is november en dat betekent dat de wintertijd weer is ingegaan, oftewel onze standaard tijd. Afgelopen weekend is de klok weer een uur terug gezet. Het is in de ochtend even minder lang donker en de duisternis valt eerder aan het einde van de middag. Dit heeft gevolgen voor ons ritme, maar opvallend is dat de wintertijd ook gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid. Hoe zit dit precies?

Eerder donker

De verklaring hiervoor is best eenvoudig. Doordat de klok een uur is terug gezet, is het ’s avonds eerder donker. Hierdoor valt de avondspits ineens in het donker en voor sommige verkeersdeelnemers is dit even wennen. Het drukste moment van de dag valt ineens in het donker en duisternis heeft een negatief effect op het aantal verkeersongevallen. Door slechter zicht ontstaat er sneller een onveilige situatie. Automobilisten, fietsers en voetgangers lopen in het donker een groter risico op een ongeval, dan wanneer het nog licht is.

Stijging verkeersongevallen door wintertijd

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft een analyse gemaakt van alle ongevallen op alle tijdstippen van de dag, alle dagen van het jaar en dit enkele decennia bijgehouden. Uit dit onderzoek kon geconcludeerd worden dat na het ingaan van de wintertijd het aantal verkeersongevallen tijdens een bepaald gedeelte van de dag stijgt. Dit hogere aantal verkeersongevallen houdt vervolgens de hele winter aan.

Jaarlijks laait bij het ingaan van de zomer- en wintertijd de discussie weer op over het afschaffen hiervan. De Europese Commissie en een meerderheid van het Europees Parlement wilden er van af, omdat het verzetten van de klok slecht zou zijn voor het bioritme van de mens. Een argument voor de zomertijd is dat er door het daglicht minder ongevallen plaatsvinden. Een beslissing hierover gaat dit jaar niet meer komen. Verschillende EU-lidstaten willen eerst weten wat de effecten van zo’n maatregel zouden zijn.

Heeft u vragen?

Over vijf maanden, in de nacht van 26 op 27 maart 2022, gaan de klokken weer een uurtje vooruit en gaat de zomertijd in. Voor de winterperiode geldt: goed opletten in het verkeer. Mocht u toch betrokken raken bij een verkeersongeval , neem dan contact op met Schade24. Dit kan telefonisch, maar u kunt ook het online formulier invullen en één van onze letselschadejuristen zal u kosteloos benaderen om u zo goed mogelijk te helpen bij het verhalen van uw schade.

Ik heb een auto-ongeval gehad, wat nu?

Een auto-ongeval, een nare gebeurtenis die helaas vrij vaak voor komt. Een auto-ongeval brengt vaak schade met zich mee. Dit kan alleen schade zijn aan de auto, maar ook de inzittenden kunnen letsel oplopen door de klap die wordt veroorzaakt door het ongeval. Een auto-ongeval brengt naast deze nare gevolgen, ook vaak kosten met zich mee. Hoe verhaal je deze kosten en wat moet je doen om de kosten te onderbouwen?

Onderscheid in verzekeringen

Het is allereerst goed om te kijken wat voor soort verzekering u heeft. Bent u WA-verzekerd of heeft u een allrisk autoverzekering? Dit is een essentieel onderdeel voor het verhalen van uw schade bij de verzekeraar. Wanneer u WA-verzekerd bent, is de zogeheten schuldvraag meer van belang dan wanneer u allrisk verzekerd bent.

Daarnaast is het ook goed om te kijken of u een Schadevergoeding inzittenden verzekering heeft (SVI-dekking). Mochten de inzittenden in uw auto tijdens het ongeval (lichamelijk) letsel hebben opgelopen, dan kunnen zij een claim indienen via deze SVI-dekking.

Materiële schade aan uw auto

Wanneer u materiële schade heeft aan uw auto (bijvoorbeeld een deuk of kras) is het belangrijk dat u dit vastlegt. Maak een foto van de schade en bewaar deze goed. Daarnaast kan het ook belangrijk zijn om de schade te laten inventariseren door een schade-expert. De expert gaat dan kijken wat het kost om de geleden materiële schade te laten repareren. Wanneer u een claim indient bij de verzekeraar voor de materiële schade, kunt u precies aantonen waar de (gemaakte of nog te maken) kosten op slaan.

Lichamelijk letsel door auto-ongeval

Voor het lichamelijke letsel kan het van belang zijn om naar de huisarts te gaan. De huisarts kan vastleggen wat uw lichamelijke letsel is en of u eventuele pijnmedicatie moet innemen om de pijn te verzachten. Voor de onderbouwing van het lichamelijke letsel kan het van belang zijn om deze medische informatie toe te voegen aan een zogeheten smartengeldvergoeding. Een smartengeldvergoeding is een vergoeding die een slachtoffer ontvangt voor ‘onherstelbare’ schade. Het is de schade die niet tastbaar is.

Overige schade

Mocht u een langdurig herstelproces hebben naar aanleiding van uw opgelopen letsel, dan kan er ook sprake zijn van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, een achterstand op school of andere schadeposten. Onthoud dat het noodzaak is om de kosten zo goed en duidelijk mogelijk te onderbouwen. Een verzekeraar zal de kosten namelijk niet zomaar toewijzen en uitkeren. Je dient aan te tonen waar de gemaakte kosten of de geleden schade vandaan komt. Voor onderbouwing kan bijvoorbeeld worden gedacht aan loonstroken, een verklaring van uw werkgever of een verklaring van de mentor en/of decaan van de desbetreffende school.

Heeft u vragen?

Heeft u te maken gehad met een auto-ongeval en weet u niet precies wat u moet doen? Neem contact op met Schade24 en onze ervaren letselschadejuristen zullen samen met u kijken wat ze voor u kunnen betekenen. Samen kunnen we uw schade verhalen.