Kinderen zonder toestemming in een auto laten rijden

Je auto uitlenen, het lijkt iets vanzelfsprekend. Iedereen doet het wel eens aan een vriend, vriendin, familielid of buurman. Het lijkt iets onschuldigs en in de praktijk zal dat ook vaak het geval zijn. Helaas komt het ook wel eens voor dat deze persoon schade rijdt met uw auto. Deze schade wordt in principe gewoon vergoed (mits het onder de dekking van uw verzekering valt). Maar wat als uw kind de auto meeneemt zonder dit te vragen en achteraf ook nog blijkt dat uw kind geen rijbewijs heeft?

Joyriding

Het rijden in de auto van iemand anders zonder daar toestemming voor te hebben gevraagd, of het rijden in een auto zonder geldig rijbewijs wordt ook wel joyriding genoemd. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen die de auto van hun ouders meeneemt zonder medeweten van de ouders en kinderen die de auto van hun ouders meeneemt met medeweten van de ouders. Indien de ouders toestemming en/of medeweten hebben van het rijden in de auto, zal er uiteindelijk aansprakelijkheid gelden voor de ouders. Uiteraard gaat het hierbij vaak om kinderen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt.

Straf/maatregel

Het zal u niet verbazen dat joyriding strafbaar is gesteld in de Wegenverkeerswet. In art. 11 Wvw staat de term joyriding nogmaals uitgelegd. Voor het strafbaar stellen van joyriding is allereerst vereist dat de verdachte opzettelijk en zonder toestemming gebruik heeft gemaakt van het voertuig. Zoals hierboven al geschreven, wordt er dus een belangrijk onderscheid gemaakt tussen twee situaties. Echter is voor de bewezenverklaring van opzet de voorwaardelijke opzet al voldoende. Het gaat dan om de vraag of de bestuurder wist of bewust het risico heeft genomen om zonder toestemming de auto van zijn ouders mee te nemen.

In art. 176 lid 2 Wvw staat een maximale straf geschreven van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie. Voor het bepalen van de straf wordt uiteraard rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval. Zo kan bepalend zijn hoe oud de verdachte (in het geval van dit voorbeeld dus vaak nog een kind) is; of er schade aan de auto en/of andere zaken is toegebracht; of er sprake is van letsel bij de verdachte en/of andere personen en of er eventuele andere zwaarwegende factoren zijn. Opmerking dient te worden gemaakt dat de straf vaak hoger uitvalt indien er sprake is van een ongeval.

Medeplegen

Het kan natuurlijk zijn dat de verdachte niet alleen handelde. Hoewel degene die het voertuig bestuurt vaak gezien wordt als verdachte, kunnen ook de overige inzittenden worden vervolgd voor het rijden zonder toestemming. Dit wordt ook wel het medeplegen van een strafbaar feit genoemd. Indien de inzittenden wisten en/of zich bewust waren van het feit dat er werd gereden zonder toestemming. Dan kunnen ook zij verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke gevolgen.

Trek direct aan de bel

Het is belangrijk dat u direct ingrijpt als u ziet dat er mogelijk sprake is van joyriding. Mocht u vragen hebben over joyriding en/of andere vragen hebben, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Welke soorten schade bestaan er?

Wanneer het gaat over schade worden er vaak verschillende termen door elkaar gebruikt. Letselschade, materiële schade, immateriële schade, smartengeld, affectieschade en shockschade. Onder deze begrippen vallen allemaal verschillende schadeposten en vergoedingen. Wat is nu precies het verschil tussen deze termen?

Letselschade

Letselschade is de schade die voortvloeit uit lichamelijk of psychisch letsel dat is ontstaan door het toedoen van een ander. Vaak ontstaat letselschade door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout. Letselschade valt uiteen in twee soorten schade, namelijk materiële schade en immateriële schade.

Na een ongeval is er eigenlijk altijd sprake van materiële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Veel kostenposten vallen onder deze term. U kunt denken aan de schade aan uw auto of fiets, de medische kosten die u heeft gemaakt, schade aan kleding, inkomensschade, vervoerskosten, studievertraging of bijvoorbeeld kosten voor huishoudelijke hulp.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade die iemand lijdt in de vorm van pijn, verdriet, gederfde levensvreugde of geestelijk leed als gevolg van het ongeval. Hierbij kunt u denken aan angstgevoelens door het ongeval, het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby, verdriet door bijvoorbeeld littekens of het gemis van sociale contacten. Deze schade is niet direct zichtbaar en valt niet eenvoudig concreet in geld uit te drukken. Andere termen die voor immateriële schade worden gebruikt zijn emotionele schade of psychische schade. De vergoeding van deze schade noemt men ook wel smartengeld. Het doel van deze vergoeding is verzachting en erkenning te bieden voor het aangedane leed.

Affectieschade

Affectieschade is gericht op nabestaanden en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval, geweldsmisdrijf of een medische fout. Door de vergoeding van deze schade wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van nabestaanden en naasten en de emotionele gevolgen van een ongeval voor hen.

Shockschade

Shockschade is ook niet gericht op het slachtoffer zelf, maar op degene die op schokkende wijze is geconfronteerd met een ongeval. Dit kan ter plekke zijn, of direct daarna. Een voorwaarde voor de vergoeding van shockschade is dat een psychiater dit bevestigd. De vergoeding van shockschade bestaat vervolgens uit materiële schade plus een bedrag aan smartengeld. Shockschade is niet eenvoudig aan te tonen.

Schade24 helpt je bij verschillende soorten schade

Heeft u een ongeval gehad en lijdt u hierdoor schade? Het is altijd slim om juridische hulp in te schakelen, zodat u precies weet waar u recht op heeft. Onze letselschadejuristen bij Schade24 kunnen u goed begeleiden bij dit proces. U kunt altijd contact opnemen met Schade24. Dit kan telefonisch, maar u kunt ook het online formulier invullen en één van onze letselschadejuristen zal u kosteloos benaderen om u te helpen bij het beoordelen van uw situatie en het verhalen van uw schade.

Wintertijd, meer ongevallen op de weg?

Het is november en dat betekent dat de wintertijd weer is ingegaan, oftewel onze standaard tijd. Afgelopen weekend is de klok weer een uur terug gezet. Het is in de ochtend even minder lang donker en de duisternis valt eerder aan het einde van de middag. Dit heeft gevolgen voor ons ritme, maar opvallend is dat de wintertijd ook gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid. Hoe zit dit precies?

Eerder donker

De verklaring hiervoor is best eenvoudig. Doordat de klok een uur is terug gezet, is het ’s avonds eerder donker. Hierdoor valt de avondspits ineens in het donker en voor sommige verkeersdeelnemers is dit even wennen. Het drukste moment van de dag valt ineens in het donker en duisternis heeft een negatief effect op het aantal verkeersongevallen. Door slechter zicht ontstaat er sneller een onveilige situatie. Automobilisten, fietsers en voetgangers lopen in het donker een groter risico op een ongeval, dan wanneer het nog licht is.

Stijging verkeersongevallen door wintertijd

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft een analyse gemaakt van alle ongevallen op alle tijdstippen van de dag, alle dagen van het jaar en dit enkele decennia bijgehouden. Uit dit onderzoek kon geconcludeerd worden dat na het ingaan van de wintertijd het aantal verkeersongevallen tijdens een bepaald gedeelte van de dag stijgt. Dit hogere aantal verkeersongevallen houdt vervolgens de hele winter aan.

Jaarlijks laait bij het ingaan van de zomer- en wintertijd de discussie weer op over het afschaffen hiervan. De Europese Commissie en een meerderheid van het Europees Parlement wilden er van af, omdat het verzetten van de klok slecht zou zijn voor het bioritme van de mens. Een argument voor de zomertijd is dat er door het daglicht minder ongevallen plaatsvinden. Een beslissing hierover gaat dit jaar niet meer komen. Verschillende EU-lidstaten willen eerst weten wat de effecten van zo’n maatregel zouden zijn.

Heeft u vragen?

Over vijf maanden, in de nacht van 26 op 27 maart 2022, gaan de klokken weer een uurtje vooruit en gaat de zomertijd in. Voor de winterperiode geldt: goed opletten in het verkeer. Mocht u toch betrokken raken bij een verkeersongeval , neem dan contact op met Schade24. Dit kan telefonisch, maar u kunt ook het online formulier invullen en één van onze letselschadejuristen zal u kosteloos benaderen om u zo goed mogelijk te helpen bij het verhalen van uw schade.

Ik heb een auto-ongeval gehad, wat nu?

Een auto-ongeval, een nare gebeurtenis die helaas vrij vaak voor komt. Een auto-ongeval brengt vaak schade met zich mee. Dit kan alleen schade zijn aan de auto, maar ook de inzittenden kunnen letsel oplopen door de klap die wordt veroorzaakt door het ongeval. Een auto-ongeval brengt naast deze nare gevolgen, ook vaak kosten met zich mee. Hoe verhaal je deze kosten en wat moet je doen om de kosten te onderbouwen?

Onderscheid in verzekeringen

Het is allereerst goed om te kijken wat voor soort verzekering u heeft. Bent u WA-verzekerd of heeft u een allrisk autoverzekering? Dit is een essentieel onderdeel voor het verhalen van uw schade bij de verzekeraar. Wanneer u WA-verzekerd bent, is de zogeheten schuldvraag meer van belang dan wanneer u allrisk verzekerd bent.

Daarnaast is het ook goed om te kijken of u een Schadevergoeding inzittenden verzekering heeft (SVI-dekking). Mochten de inzittenden in uw auto tijdens het ongeval (lichamelijk) letsel hebben opgelopen, dan kunnen zij een claim indienen via deze SVI-dekking.

Materiële schade aan uw auto

Wanneer u materiële schade heeft aan uw auto (bijvoorbeeld een deuk of kras) is het belangrijk dat u dit vastlegt. Maak een foto van de schade en bewaar deze goed. Daarnaast kan het ook belangrijk zijn om de schade te laten inventariseren door een schade-expert. De expert gaat dan kijken wat het kost om de geleden materiële schade te laten repareren. Wanneer u een claim indient bij de verzekeraar voor de materiële schade, kunt u precies aantonen waar de (gemaakte of nog te maken) kosten op slaan.

Lichamelijk letsel door auto-ongeval

Voor het lichamelijke letsel kan het van belang zijn om naar de huisarts te gaan. De huisarts kan vastleggen wat uw lichamelijke letsel is en of u eventuele pijnmedicatie moet innemen om de pijn te verzachten. Voor de onderbouwing van het lichamelijke letsel kan het van belang zijn om deze medische informatie toe te voegen aan een zogeheten smartengeldvergoeding. Een smartengeldvergoeding is een vergoeding die een slachtoffer ontvangt voor ‘onherstelbare’ schade. Het is de schade die niet tastbaar is.

Overige schade

Mocht u een langdurig herstelproces hebben naar aanleiding van uw opgelopen letsel, dan kan er ook sprake zijn van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, een achterstand op school of andere schadeposten. Onthoud dat het noodzaak is om de kosten zo goed en duidelijk mogelijk te onderbouwen. Een verzekeraar zal de kosten namelijk niet zomaar toewijzen en uitkeren. Je dient aan te tonen waar de gemaakte kosten of de geleden schade vandaan komt. Voor onderbouwing kan bijvoorbeeld worden gedacht aan loonstroken, een verklaring van uw werkgever of een verklaring van de mentor en/of decaan van de desbetreffende school.

Heeft u vragen?

Heeft u te maken gehad met een auto-ongeval en weet u niet precies wat u moet doen? Neem contact op met Schade24 en onze ervaren letselschadejuristen zullen samen met u kijken wat ze voor u kunnen betekenen. Samen kunnen we uw schade verhalen.

Verkeersongelukken statistieken 2019 bekend

Ieder jaar worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) de cijfers gepresenteerd over het aantal verkeersongelukken verkeersdoden. Deze statistieken geven inzicht in de vervoerswijze en leeftijd van de dodelijke verkeersslachtoffers. Daarnaast geven ze weer waar deze ongelukken hebben plaatsgevonden.

Vervoerswijze

Als we kijken naar de cijfers van 2019 dan zien we op grond van cijfers van het CBS dat er in 2019 661 dodelijke slachtoffers zijn gevallen bij een verkeersongeval. Hier is sprake van een daling van 2,5% vergeleken met 2018. Als we kijken naar de vervoerswijze van deze slachtoffers dan zien we dat nog steeds dat de meeste slachtoffers inzittenden zijn van een personenauto, namelijk 237. We zien onder het aantal dodelijke slachtoffers die gebruik maken van de fiets een daling van 11%. De rest van de vervoerswijzen veranderen lichtelijk.

Leeftijd

Als we kijken naar de leeftijd van de dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen. Zien we in alle leeftijdsgroepen een daling in het aantal verkeersdoden. Het opvallende is echter dat in de leeftijd 20 tot 40 jaar er een stijging is van bijna 25% van het aantal verkeersdoden. Daarnaast is ook duidelijk te zien in de tabellen van het CBS dat de helft van het aantal verkeerdoden 60 jaar of ouder is. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdscategorie is afgelopen jaar wel gedaald met 26 personen. De dodelijke slachtoffers in de leeftijdscategorie 60 jaar of ouder zijn ten opzichte van de andere leeftijdscategorieën relatief vaak betrokken bij een fietsongeval. Terwijl de dodelijke verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar juist relatief vaak omkomen bij een auto-ongeval.

Regio

In de tabel van het CBS is duidelijk te zien dat de meeste dodelijke verkeersongevallen plaatsvinden in Noord-Brabant, om precies te zijn 142 in 2019. Dit is een daling van 8 personen, maar ligt nog steeds ver boven de 98 dodelijke verkeersslachtoffers in 2017. In Zeeland gebeuren de minst aantal dodelijke verkeersongevallen. In 2019 zijn er in totaal 13 mensen overleden door een verkeersongeval in Zeeland.

Bent u in de afgelopen periode betrokken geweest bij een verkeersongeval en heeft u letselschade opgelopen? Neem gerust contact op met één van de professionele juristen van Schade24 om erachter te komen of u recht heeft op letselschadevergoeding. Eén van onze juristen zal u voorzien van advies. Wanneer  de schade te verhalen valt, zullen wij ervoor zorgen dat u een rechtvaardige letselschadevergoeding krijgt.

Ongeval met een uitgeleend voorwerp, wie is aansprakelijk?

Zoals je uit voorgaande blogs hebt kunnen vernemen, is bij een door een derde veroorzaakt verkeersongeval deze derde aansprakelijk voor de letsel- of voertuigschade welke je oploopt. In dat soort gevallen is de aansprakelijkheid voor de schade in het algemeen gemakkelijk aan te tonen. Indien er sprake is van letsel- of voertuigschade dat veroorzaakt is door een voorwerp dat is uitgeleend aan de veroorzaker van de schade. Is de aansprakelijkheidsvraag complexer. In deze blog wil ik je graag uitleggen welke partij er in deze gevallen de aansprakelijkheid draagt voor de ontstane schade.

Wie is aansprakelijk?

In beginsel is degene die eigenaar is van het schadeveroorzakende voorwerp aansprakelijk voor de schade. Indien bijvoorbeeld blijkt dat het voorwerp gebrekkig is, waardoor er een reële risico ontstaat op gevaarlijke situaties, is de uitlener aansprakelijk voor de schade welke het gebrekkige voorwerp veroorzaakt. De uitlener had zich ervan dienen te vergewissen dat het voorwerp bij normaal gebruik daarvan geen schade zou kunnen aanrichten.

Het kan voorkomen dat je het uitgeleende voorwerp niet gebruikt waarvoor het bedoeld is. Een enigszins bizar voorbeeld hierbij is dat je een schaar. Wanneer je deze van de kapper om de hoek hebt geleend, gebruikt als tandenstoker. Wanneer je dan onverhoopt uitschiet met deze schaar en daardoor letselschade oploopt. Kan de kapper stellen dat je de schaar niet op de wijze hebt gebruikt waarvoor zij bedoeld is, namelijk het bijknippen van hoofdhaar. In dat geval is sprake van ‘eigen schuld, dikke bult’. Je bent dus zelf aansprakelijk ten aanzien van je eigen schade.

De lener of de uitlener kunnen tevens de producent van het gebrekkige voorwerp aansprakelijk stellen. Op grond van artikel 6:185 van het Burgerlijk Wetboek is de producent aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Indien je bijvoorbeeld door een uitgeleende, gloednieuwe stofzuiger een elektrische schok krijgt. Dit doordat binnenin het apparaat een verbinding verkeerd gesoldeerd is. Kan jij en de eigenaar van de stofzuiger de producent van het apparaat aansprakelijk stellen voor de door jou opgelopen letselschade.

Schade24

Al met al blijkt dat wie de aansprakelijke partij ten opzichte van jouw schade betreft niet altijd gemakkelijk te bepalen is. De schade-experts van Schade24 zijn bereid om jou te helpen met de zoektocht naar de aansprakelijke partij. Daarnaast zorgen zij ervoor dat je je schade vergoed krijgt. Het maken van een vrijblijvende afspraak met Schade24 is altijd mogelijk. Schade24 is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast is het te allen tijde mogelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@schade24.com.

Wil je schade melden? Schade24 helpt je graag!

5 medische klachten na een verkeersongeval

Sommige slachtoffers van een verkeersongeval komen ongehavend uit de auto na een verkeersongeval, andere slachtoffers krijgen door een ongeluk klachten die nog jarenlang zullen blijven. In deze blog zijn vijf medische klachten uitgewerkt die kunnen ontstaan ten gevolge van een verkeersongeval en die langere tijd kunnen aanhouden.

Whiplash

Een whiplash kan veroorzaakt worden door een botsing en zorgt voor letsel aan de nek en/of rug. Als het hoofd krachtig naar achteren en daarna naar voren gaat, kan een verrekking ontstaan. De klachten die kunnen ontstaan door een whiplash zijn onder andere:

– Pijn aan de nek (deze kan uitstralen naar de schouders en armen)
– Klachten aan de onderrug
– Pijn aan het hoofd
– Problemen met in slaap vallen
– Problemen met concentreren
– Overgevoeligheid

Een van de nadelen aan de whiplash is dat het veel klachten kan veroorzaken, maar dat de whiplash medisch niet aantoonbaar is. Daarnaast kunnen de klachten ook vaak andere oorzaken hebben. Doordat een whiplash medisch niet aantoonbaar is, voelen slachtoffers met een whiplash zich vaak onbegrepen. Een whiplash kan namelijk wel voor (langdurige) beperkingen en soms wel voor levenslange klachten zorgen.

Verbrijzelde ledematen

Een verkeersongeval kan ervoor dat een ledemaat van u wordt verbrijzeld. Als u verbrijzelde ledematen heeft als gevolg van uw verkeersongeval is het mogelijk dat u meerdere keren geopereerd moet worden. Zodra alle operaties gedaan zijn, kan u beginnen aan een lang revalidatieproces. Mocht alles goed verlopen kan u na het revalidatieproces klachtenvrij zijn, maar verbrijzelde ledenmaten kunnen ook jaren na het verkeersongeval nog zorgen voor pijnklachten.

Hersenletsel

Een verkeersongeval kan tot gevolg hebben dat er bij het slachtoffer hersenletsel ontstaat. Hersenletsel dat veroorzaakt wordt door een verkeersongeval kan tot verschillende klachten leiden. Deze klachten kunnen daarnaast heel mild zijn, maar ook zeer ernstig. Net zoals bij een whiplash is het mogelijk dat er overgevoeligheid ontstaat, maar het kan ook tot geheugenverlies leiden. Daarnaast kan het zorgen voor verandering van het gedrag en verlamming van de spieren.

Milde klachten kunnen relatief snel na het ongeval stoppen, terwijl andere klachten nog jaren aanhouden of nooit meer weggaan. Vaak is het zo dat hoe ernstiger het letsel is, des te langer en meer klachten men overhoudt. Na ongeveer een jaar wordt duidelijk welke klachten er hoogstwaarschijnlijk voor altijd invloed zullen hebben op het leven van het slachtoffer. Het hoeft echter niet te betekenen dat deze klachten blijven, want er is altijd een mogelijkheid dat bepaalde klachten uiteindelijk toch nog verdwijnen.

Gecompliceerde botbreuken

Naast het verbrijzelen van ledematen is het ook mogelijk dat mensen hun botten niet verbrijzelend, maar breken. Als er sprake is van een gecompliceerde botbreuk is er een grotere kans op langdurige medische klachten, dan na een niet gecompliceerde botbreuk. Gecompliceerde botbreuken hebben vaker tot gevolg dat het slachtoffer van het verkeersongeval geopereerd moet worden. Het kan daarna soms weken duren voordat het bot weer lichtelijk belast mag worden. Na deze operatie volgt er een revalidatieproces wat maanden tot meer dan een jaar kan duren, waarna u pas weer soepel kan bewegen

Gescheurde pezen

Naast het breken van botten kan een verkeersongeval ook tot gevolg hebben dat er pezen scheuren. De revalidatieperiode is in dit geval afhankelijk van de ernst van het letsel. Als pezen volledig zijn gescheurd is er een mogelijkheid dat deze gehecht worden. Het is mogelijk dat u na het scheuren van uw pezen een brace krijgt of in het gips moet. Beide ingrepen hebben tot gevolg dat er een beperking is van de bewegingsvrijheid. Mocht het herstel voorspoedig gaan, is er een mogelijkheid om na een paar weken de pezen weer licht te belasten. Hier hebben we het dus nog niet over volledige belasting van de pezen, want dat kan zo een jaar duren.

Heeft u last van één van deze klachten sinds uw verkeersongeval en heeft u deze schade nog niet kunnen verhalen op de andere verkeersdeelnemer? Neem vrijblijvend contact op met een van de professionele juristen van Schade24 en wellicht kunnen wij u juridisch bijstaan.

Een goed ingevuld schadeformulier is van groot belang

Een verkeersongeluk zit in een klein hoekje. Als je betrokken bent geraakt bij een ongeval dien je samen met de tegenpartij het schadeformulier in te vullen. In de praktijk zien wij als schadebehandelaars regelmatig dat een schadeformulier niet, niet juist of onvolledig wordt ingevuld. Het belang van een goed ingevuld schadeformulier wordt hierbij vaak onderschat. Waarom het juist van belang is dat het schadeformulier en correct en volledig wordt ingevuld zal hieronder worden toegelicht.

Invullen schadeformulier

Bij het invullen van het schadeformulier vermeld je alle gegevens omtrent het ongeval, gegevens van jouw voertuig, de locatie van het ongeval, het voertuig van de tegenpartij, de gegevens van de tegenpartij, jouw eigen gegevens, een situatieschets van het ongeval en eventueel de gegevens van een getuige. Uiteindelijk ondertekenen jullie allebei het ingevulde schadeformulier. De achterkant kun je vervolgens rustig thuis invullen.

Belangrijk is dat je alle gegevens goed controleert. Controleer het kenteken van de tegenpartij en vooral of de situatie klopt. Als je het schadeformulier ondertekent, maar je het eigenlijk niet eens bent met wat er is ingevuld, kan dit voor grote gevolgen zorgen bij de erkenning van de aansprakelijkheid.

Een ingevuld en ondertekend schadeformulier is een van de weinige bewijsmiddelen om je schade verhaald te krijgen. Een door beide partijen ondertekend schadeformulier wordt als een onderhandse akte bedoeld op grond van art 156 rv en levert op grond van artikel 157 lid 2 rv dwingend bewijs op. Indien de aansprakelijkheid wordt afgewezen en je een procedure bij de rechter start, zal een schadeformulier als leidend bewijs worden gezien. Het is dan aan jou om tegenbewijs te leveren. Onderteken dus nooit maar dan ook nooit het schadeformulier als je het niet eens bent met de situatieschets en beweringen van de ander.

Tips voor direct na het ongeval

Direct na het ongeval is het voordelig om foto’s te maken van de situatie en de schade. Foto’s kunnen ter onderbouwing dienen om uiteindelijk jouw gelijk te halen. Indien de situatieschets tussen jou en de tegenpartij erg van elkaar verschillen, kan een getuige hierbij een groot verschil maken. Aan een verklaring van een onafhankelijke en onpartijdige getuige hechten de verzekeraars veel waarde. Vraag daarom meteen naar contactgegevens als een getuige het ongeval heeft zien gebeuren.

Indien jij en de tegenpartij alleen de contactgegevens uitwisselen, kan er later nog een schadeformulier worden ingevuld. Toch blijkt uit ervaring dat dit op een later tijdstip vaak niet meer gebeurt. Probeer dus altijd ter plaatse een schadeformulier in te vullen. Zonder schademelding kunnen verzekeraars de schade namelijk niet in behandeling nemen.

Belangenbehartiger inschakelen

Ben je betrokken geraakt bij een verkeersongeval? Zelf kun je al een heel eind komen om te zorgen dat het schadeformulier juist wordt ingevuld. Toch is het fijn als een belangenbehartiger voor de verdere afhandeling van de schade zorg kan dragen. Het verhalen van schade en de hoogte hiervan kan tot discussie leiden. Deze discussie kan je beter laten voeren door iemand met een juridische achtergrond, dit om de schade compleet te verhalen. Schade24 is zo’n belangenbehartiger die je graag helpt bij het schadeverhaal. Voor meer informatie kun je kijken op onze website www.schade24.com of neem telefonisch contact met ons op via het nummer 024 6793842. Bovendien verhalen wij de schade kosteloos voor jou.

Schadepost kinderdagopvang en hondenuitlaatservice

Stel je voor dat je betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval. Je hebt zwaar letsel opgelopen en kan nauwelijks lopen of bewegen. Normaliter werk je parttime en op de dagen dat je vrij bent, draag je de zorg voor jullie kinderen. Sinds het ongeval zit je aan bed gekluisterd, moet je drie keer per week onder behandeling en kun je niet meer voor je kinderen zorgen. Hierdoor moet er een oppas of extra opvang geregeld worden voor jullie kinderen. Dit zorgt ook weer voor extra kosten. Nu vragen velen zich af of deze kosten wel worden vergoed.

Kinderopvang en oppas 

Indien je tot overmaat van ramp niet meer zelf de zorg voor de kinderen kan dragen en extra hulp inschakelt, worden ook deze kosten vergoed. Naast extra kinderopvang valt ook de oppas door bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis hieronder. Bij het inzetten van extra dagen op de kinderdagopvang of oppas, moet er wel worden aangevoerd dat er enige noodzaak is voor de extra oppas en dat er een causaal verband is tussen het inschakelen van extra oppas en het ongeval. Indien er voor het ongeval één keer opgepast werd en dat nu drie keer is, is deze schade duidelijk aan te merken.

Schadepost hondenuitlaatservice

Voor velen maakt hun hond ook groot onderdeel uit van het gezin. Als je door het ongeval niet meer je hond uit kunt laten, ben je genoodzaakt om hier iemand voor in te schakelen. Dit kan door een professionele hondenuitlaatservice of een bekende. In ieder geval kost ook dit extra tijd en geld. Ook in dit geval heb je er recht op dat deze kosten worden vergoed. Natuurlijk geldt er nogmaals dat er een oorzaak-gevolg verband moet zijn tussen het inschakelen van een hondenuitlaatservice en het ongeval.

Hulp inschakelen

Mocht je nu betrokken zijn geraakt bij een ongeval en wil je weten welke schadeposten van toepassing zijn op jouw situatie? Wil je hierbij ook graag dat een belangenbehartiger je helpt bij het schadeverhaal? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren je vrijblijvend en verhalen de schade voor jou geheel kosteloos. Je kunt ons bereiken via ons telefoonnummer 024-6793842. Voor meer informatie kun je ook een kijkje nemen op onze website www.schade24.com.

Wil je schade melden? Schade24 helpt je graag!

De e-step: goedkoop en snel, maar ook gemakkelijk?

De e-step, wellicht heb je er weleens van gehoord en misschien heb je er zelfs een keer op gereden. Deze step, aangedreven door elektriciteit, wint gestaag aan populariteit, aangezien hij milieuvriendelijker is dan de oude vertrouwde auto. Bovendien kom je dankzij de e-step in het drukke verkeer sneller op je plaats van bestemming dan een automobilist. En krijg je niet te maken met de onvermijdelijke ochtend- en avondspits. Tenslotte is het bezit van een e-step goedkoper dan het bezit van een auto. Dit omdat je  geen hoge brandstof- en parkeerkosten hoeft te betalen. Daarbij heeft de e-step in tegenstelling tot de fiets het voordeel dat je je niet suf hoeft te trappen als je wind tegen hebt.

De e-step lijkt de oplossing voor het fileprobleem en de klimaatcrisis, ondanks dat er volgens sommigen een negatief imago kleeft aan het voertuig. Zitten er dan ook nadelen aan de e-step? Op deze vraag kan ik een bevestigend antwoord geven, want wat nu indien je schade veroorzaakt bij jezelf of bij een derde? Wie draagt in dat geval de aansprakelijkheid? In deze blog zal ik trachten om enige duidelijkheid hierover te scheppen.

E-step in Nederland

Allereerst wil ik je mededelen dat het in Nederland verboden is om onverzekerd de weg op te gaan met een e-step. Een WA-verzekering is dan verplicht. Wat een WA-verzekering precies inhoudt, kun je vernemen in mijn voorgaande blog over de WA-verzekering. Indien je e-step niet verzekerd is, loop je het risico dat je een forse boete dient te betalen of zelfs dat de e-step in beslag wordt genomen. Wanneer je dan een ongeval veroorzaakt waarbij een derde letselschade oploopt, kan deze het gehele schadebedrag op jou verhalen, aangezien jij de aansprakelijke partij bent. Het is dus zaak dat je je e-step laat verzekeren, zodat bij een door jou veroorzaakt ongeval de assuradeur bij wie je een WA-verzekering hebt afgesloten de aansprakelijkheid namens jou draagt en de schade van de ander zal vergoeden.

Schadevergoeding

Je leest het: zolang je e-step is verzekerd is er niets aan de hand en kun je met een gerust hart e-steppen. Maar wat nu als je onverhoopt betrokken raakt bij een ongeluk en je daarbij letselschade dan wel schade aan je step oploopt? Of je hebt bijvoorbeeld voor jezelf besloten dat je voor vandaag uitgestept bent en daarom je e-step even laat voor wat het is. Onderweg naar de supermarkt loop je echter letsel- dan wel voertuigschade op door een andere trotse bezitter van een e-step. Als klap op de vuurpijl blijkt bovendien dat de aansprakelijke e-stepper zijn heilige koe niet verzekerd heeft.

Hoe zorg je er dan voor dat je je schade tot de laatste cent vergoed krijgt? De letselschadejuristen van Schade24 staan je met alle liefde bij om je in deze ingewikkelde situatie te helpen. Je kunt altijd een vrijblijvende afspraak maken met Schade24. Schade24 is op werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 024-6793842. Bovendien kun je altijd een e-mailbericht sturen naar info@schade24.com.