De aansprakelijkheid van de gemeente

Niets is zo vervelend als schade aan uw auto. Zeker als u niets aan deze schade kunt doen. Stelt u zich eens voor dat u uw auto heeft geparkeerd naast uw woning. Die nacht is er een stormachtige wind en de volgende ochtend ziet u dat er een boom is omgewaaid en op uw auto terecht is gekomen. De schade is enorm. U kunt uw auto niet meer gebruiken. Enorm vervelend en u kunt de schade uiteraard niet verhalen op de boom zelf. Wat kunt u in zo’n situatie het beste doen?

Verantwoordelijkheid van de gemeente

De boom valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar u woonachtig bent. De boom valt onder de zogeheten ruimtelijke ordening. Er rust een zorg- en inspanningsverplichting op de gemeente om gevaarlijke situaties te voorkomen en te zorgen voor een veilige ruimtelijke ordening. Indien de gemeente onvoldoende maatregelen heeft getroffen of handelingen heeft verricht om gevaarlijke situaties te voorkomen, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ontstaat uit deze gevaarlijke situatie. Indien de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt, kan dit lijden tot een aansprakelijkstelling. Daarnaast kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die u hebt opgelopen door gemeentelijk handelen of nalaten. In bovenstaande situatie is dat echter niet aan de orde.

Een aansprakelijkstelling sturen naar de gemeente

Als u een aansprakelijkstelling gaat versturen naar de gemeente is het belangrijk dat u een volledige aansprakelijkstelling verstuurt. Het is daarom allereerst van belang dat u al uw persoonlijke gegevens meestuurt met de aansprakelijkstelling (naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw bankrekeningnummer). Daarnaast is het belangrijk om een korte situatieschets op papier te zetten (met de datum, tijdstip en precieze locatie van het voorval), bewijs van de opgelopen schade in de vorm van foto’s en een getuigenverklaring (indien deze aanwezig is) op papier te zetten en deze ook ondertekend door de getuige mee te sturen met de aansprakelijkstelling. Daarnaast is het ook belangrijk om de eventuele rekeningen van gemaakte kosten en een onderbouwing van de opgelopen schade mee te sturen. Op deze manier kan de gemeente snel en zorgvuldig beoordelen of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Termijn van beoordeling

Nadat u de aansprakelijkstelling heeft verstuurd, neemt de gemeente deze in behandeling. Vaak duurt het enkele weken om de aansprakelijkstelling te beoordelen. Mochten er echter ingewikkelde zaken zijn, kan dit proces langer duren. Houdt u er rekening mee dat dit slechts richtlijnen zijn. Er kan worden afgeweken van de gestelde termijnen.

Schade24 kan u helpen

Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben over schade die u heeft opgelopen doordat de gemeente de zorg- of inspanningsverplichting heeft geschonden, neemt u dan vooral contact met ons op. Ook als u een aansprakelijkstelling wil versturen en dit niet zelfstandig lukt, kunnen wij u helpen met het versturen van deze aansprakelijkstelling. Onze medewerkers staan voor u klaar om ervoor te zorgen dat uw schade zo spoedig mogelijk geregeld is!

Welke soorten schade bestaan er?

Wanneer het gaat over schade worden er vaak verschillende termen door elkaar gebruikt. Letselschade, materiële schade, immateriële schade, smartengeld, affectieschade en shockschade. Onder deze begrippen vallen allemaal verschillende schadeposten en vergoedingen. Wat is nu precies het verschil tussen deze termen?

Letselschade

Letselschade is de schade die voortvloeit uit lichamelijk of psychisch letsel dat is ontstaan door het toedoen van een ander. Vaak ontstaat letselschade door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout. Letselschade valt uiteen in twee soorten schade, namelijk materiële schade en immateriële schade.

Na een ongeval is er eigenlijk altijd sprake van materiële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Veel kostenposten vallen onder deze term. U kunt denken aan de schade aan uw auto of fiets, de medische kosten die u heeft gemaakt, schade aan kleding, inkomensschade, vervoerskosten, studievertraging of bijvoorbeeld kosten voor huishoudelijke hulp.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade die iemand lijdt in de vorm van pijn, verdriet, gederfde levensvreugde of geestelijk leed als gevolg van het ongeval. Hierbij kunt u denken aan angstgevoelens door het ongeval, het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby, verdriet door bijvoorbeeld littekens of het gemis van sociale contacten. Deze schade is niet direct zichtbaar en valt niet eenvoudig concreet in geld uit te drukken. Andere termen die voor immateriële schade worden gebruikt zijn emotionele schade of psychische schade. De vergoeding van deze schade noemt men ook wel smartengeld. Het doel van deze vergoeding is verzachting en erkenning te bieden voor het aangedane leed.

Affectieschade

Affectieschade is gericht op nabestaanden en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval, geweldsmisdrijf of een medische fout. Door de vergoeding van deze schade wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van nabestaanden en naasten en de emotionele gevolgen van een ongeval voor hen.

Shockschade

Shockschade is ook niet gericht op het slachtoffer zelf, maar op degene die op schokkende wijze is geconfronteerd met een ongeval. Dit kan ter plekke zijn, of direct daarna. Een voorwaarde voor de vergoeding van shockschade is dat een psychiater dit bevestigd. De vergoeding van shockschade bestaat vervolgens uit materiële schade plus een bedrag aan smartengeld. Shockschade is niet eenvoudig aan te tonen.

Schade24 helpt je bij verschillende soorten schade

Heeft u een ongeval gehad en lijdt u hierdoor schade? Het is altijd slim om juridische hulp in te schakelen, zodat u precies weet waar u recht op heeft. Onze letselschadejuristen bij Schade24 kunnen u goed begeleiden bij dit proces. U kunt altijd contact opnemen met Schade24. Dit kan telefonisch, maar u kunt ook het online formulier invullen en één van onze letselschadejuristen zal u kosteloos benaderen om u te helpen bij het beoordelen van uw situatie en het verhalen van uw schade.

Steeds vaker stormschade

Wij Nederlanders leven in een land waarbij het weer regelmatig voor verrassingen zorgt. De afgelopen weken was het weer zelfs zo onstuimig dat verschillende stormen over ons land raasden. Opmerkelijk bij deze stormen is dat zij voor het eerst in Nederland een naam kregen. Op zondag 9 februari 2020 trok storm Ciara over het land. Een week na Ciara volgde storm Dennis. Hoewel storm Dennis niet zo heftig bleek als Ciara, kregen we opnieuw te kampen met zware windstoten. Deze windstoten hebben er wederom voor gezorgd dat veel mensen te maken hebben gehad met stormschade.

Waarom krijgen stormen tegenwoordig een naam?

Sinds vorig jaar is er besloten dat stormen een naam krijgen als het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (verder KNMI) een code oranje of code rood voor windstoten uitgeeft. Het KNMI heeft een samenwerking met de Ierse en Britse weersdiensten in de naamgeving van stormen. Dit komt doordat de meeste stormen waar wij mee te maken krijgen uit het westen komen. Uit onderzoek in Groot-Brittannië is gebleken dat de naamgeving van stormen ervoor zorgt dat het bewustzijn van mensen bij gevaarlijke weersomstandigheden wordt aangescherpt. Tevens wordt er een duidelijke boodschap aan het publiek gegeven en mensen ertoe aanzet om actie te ondernemen om schade en letsel te voorkomen.

Stormschade opgelopen door een storm

Volgens een schatting van het Verbond van Verzekeraars zal de schade door storm Ciara rond de 150 miljoen euro uitkomen. Deze schade bestaat vooral uit schade aan gebouwen en voertuigen. Natuurlijk bestaat er ook een grote kans dat je door stormen letsel oploopt. Door harde rukwinden bestaat de kans dat je onbedoeld van je rijstrook afwijkt en hierdoor een ongeluk veroorzaakt, is de kans groter dat er bomen omwaaien en op je auto terechtkomen of waaien er dakpannen van een gebouw af die op jezelf of een ander terechtkomen.

Aansprakelijkheid

Indien de kans op een ongeluk zowel zonder als met de onstuimige weersveranderingen net zo groot geweest zou zijn, kun je zeggen dat er geen sprake is van overmacht en de eigenaar verwijtbaar heeft gehandeld, doordat hij zijn huis of bomen eromheen slecht heeft onderhouden. Bij windkracht tien of meer is er eerder sprake van overmacht, omdat er dan sprake is van externe omstandigheden waar de eigenaar geen invloed op heeft. Toch kan zelfs dan schade eventueel worden verhaald op de eigen inboedelverzekering, waarop stormschade vaak is meeverzekerd.

Mocht je nu zelf in een situatie terecht zijn gekomen waarin je materiële of letselschade hebt opgelopen door een storm en weet je niet wie er aansprakelijk is? Schade24 zoekt het graag en vrijblijvend voor je uit en geeft je graag advies met betrekking tot het schadeverhaal. Is er sprake van een aansprakelijke tegenpartij en wil je graag iemand die helpt bij het schadeverhaal? Schade24 treedt op als jouw belangenbehartiger en wij verhalen vervolgens de schade voor jou geheel kosteloos.

Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 024-6973842.

Smartphone de oorzaak van ongevallen?

In de vorige blog over de groei met betrekking tot het aantal bestuurders in Nederland, is al aangegeven dat hierdoor ook meer ongevallen gebeuren. Nadat je betrokken bent geraakt in een ongeval dien je een schadeclaim in. Het aantal claims in Nederland neemt de laatste jaren fors toe. Volgens algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars ontvangen 71.000 Nederlanders jaarlijks een letselschadevergoeding van verzekeraars. Deze vergoeding wordt verkregen op grond van een ongeval in het verkeer, een bedrijfsongeval of een medische fout. 60.000 van deze uitgekeerde schadevergoedingen is naar aanleiding van een verkeersongeval. Komen deze verkeersongevallen door het gebruik van een smartphone of heeft het toch een andere oorzaak?

Smartphone

Er is geen duidelijke oorzaak voor het toenemende aantal claims. Maar het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat meerdere ontwikkelingen in de huidige claimcultuur spelen. Allereerst worden er meer kilometers gemaakt door de opbloeiende economie en dat leidt tot meer verkeersongevallen en meer schade. Daarnaast is het telefoneren en appen in het verkeer nu nog steeds een belangrijk onderwerp. De smartphone is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons leven. Velen gebruikt de smartphone wel eens op de fiets, in de auto, op de scooter of tijdens het gebruik van een ander vervoermiddel. Hierdoor ontstaan nog steeds veel onveilige en levensbedreigende verkeerssituaties.

Misschien heb je je wel eens in een gevaarlijke verkeerssituatie begeven en ging het maar net goed. Of zag je anderen zo druk bezig op zijn of haar telefoon dat ze geen idee hadden wat er om hen heen gebeurde. Bovendien is het met het stijgen van het aantal voertuigen ook lastiger overzicht te houden op de weg en lijkt het een grote chaos.

Schade24

Mocht je nu betrokken raken bij een ongeval en wil je graag dat iemand anders voor jou de schadeclaim indient en de schade vervolgens verder afhandelt? Schade24 behandelt jouw opgelopen schade en zorgt voor een voorspoedig verloop van de schadeclaim. Neem gerust contact met ons op voor informatie omtrent schadeverhaal. Wij adviseren je geheel verblijvend en verhalen de schade kosteloos voor jou.

Schade door noodweer: wat kun je claimen?

Enige tijd geleden heeft Nederland te maken gehad met noodweer. Bomen waaiden om en belandden op wegen en auto’s. Huizen raakten flink beschadigd tijdens zware onweersbuien. Gedupeerden maken de schade op en staan voor de vraag of die schade ook vergoed wordt. Hoe zit het eigenlijk met schade door noodweer?

Stormschade

Volgens meteorologen is er officieel een storm als er sprake is van windkracht 9. Vaak wordt deze windkracht aan de kust gemeten. De meeste verzekeraars hanteren windkracht 7 voor er sprake is van storm. Zij gaan daarbij wel af op metingen van het KNMI

Wordt stormschade altijd vergoed? 

Het antwoord hierop is kort en bondig: nee. Het gaat er natuurlijk om welke verzekeringen je hebt afgesloten. Wees gerust: volgens het Verbond van Verzekeraars dekken de meeste particuliere woonhuisverzekeringen schade door storm.

Anders is het wanneer er een boom op je auto valt. Met alleen een WA-verzekering heb je pech. Ben je casco of allrisk verzekerd dan kun je de schade wel vergoed krijgen.

Hoe zit het met een opstalverzekering? Een opstalverzekering verzekert de herbouwwaarde van je woning en één van de mogelijke schadeoorzaken is storm. Ook brand, bliksem en inbraak vallen onder een opstalverzekering. Denk bij stormschade aan bomen en takken die op je huis vallen. Ook vallende dakpannen en omgevallen schuttingen vallen onder stormschade. Daarnaast is ook waterschade, zoals lekkages en ondergelopen kelders door noodweer, verzekerd bij een opstalverzekering.

Eigen risico

Belangrijk om te weten is dat iedere verzekeraar een eigen risico heeft voor stormschade. Dat eigen risico is vaak hoger dan bij andere schades. Bij stormschade ligt het eigen risico meestal tussen de €225-, en €500-,. Het is belangrijk om vooraf de polisvoorwaarden van je verzekering door te lezen.

Wat te doen bij stormschade

Verzekeraars raden in ieder geval aan om maatregelen te nemen die de schade door noodweer beperken. Is dat toch niet voldoende, dan is het advies om foto’s van de schade te maken en de schade zo snel mogelijk te melden. Vergeet daarbij niet om je polisnummer bij de hand te houden!

Stormschade door noodweer? Meld hier kosteloos je schade!

Claim via WhatsApp

Het is volledig gratis en veilig